ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเก

ข่าวกิจกรรม

ประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วันพฤหัสบดีที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมาย นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมโครงการเกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติ พร้อมด้วยประธานสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลธัญบุรี เข้าร่วมประชุม  


Share this Post: