ประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบล

ข่าวกิจกรรม

ประชุมสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลธัญบุรี

วันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วย น.ส.เกวลิน หลีนวรัตน์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปทุมธานี เขต ๕

นายวีระศักดิ์ หลีนวรัตน์ , นายสมศักดิ์ พรมพูน สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี นางสุวารี ทุมเกิด หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม เพื่อส่งมอบงานให้คณะทำงานชุดใหม่ เลือกตำแหน่งคณะกรรมการ แนวทางการทำงานต่างๆ ของสภาองค์กรชุมชนเทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อให้คณะกรรมการชุดใหม่ทราบ และดำเนินการขับเคลื่อนในลำดับต่อไป

  


Share this Post: