ภารกิจ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้น

ข่าวกิจกรรม

ภารกิจ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ที่ชุมชนเคหะคลองเจ็ดและชุมชนธราดล วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖

ภารกิจ นัดทิ้ง นัดเก็บ ขยะชิ้นใหญ่ ขยะอันตราย ที่ชุมชนเคหะคลองเจ็ดและชุมชนธราดล วันอาทิตย์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดให้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ในเขตพื้นที่ทต.ธัญบุรี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีสุขภาพดี ลดปัญหาโรคระบาดต่างๆ 


Share this Post: