ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบ

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรีและประชาคมท้องถิ่น

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี  ชั้น ๓

นายกฤษฎา  หลีนวรัตน์  (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์  หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรีและประชาคมท้องถิ่น เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ พร้อมด้วยนายชัยวัฒน์  หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี สมาชิกสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการพัฒนาฯ ผู้แทน อสม. ผู้แทน อปพร. ผู้แทนประชาชน กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานในเขต เข้าร่วมประชุม  


Share this Post: