ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒ

ข่าวกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี

วันอังคารที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี ชั้น ๓ 

นายกฤษฎา  หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์  หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี เพื่อพิจารณาร่างแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณและประจำปีการศึกษา ใช้ประกอบการดำเนินงาน ให้คณะกรรมการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการกำหนดนโยบาย แนวทางการพัฒนา ข้อเสนอแนะ  ให้ความเห็นชอบในระเบียบการปฏิบัติร่วมกัน พร้อมด้วย สท. เอื้ออังกูร  มานะกิจไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลธัญบุรี คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศูนย์วัดอัยยิการามและศูนย์เคหะคลองเจ็ด) เข้าร่วมประชุม  


Share this Post: