ภารกิจ นัดทิ้ง นัดเก็บ ที่ชุมช

ข่าวกิจกรรม

ภารกิจ นัดทิ้ง นัดเก็บ ที่ชุมชนเจริญลาภ 5

วันอาทิตย์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานรักษาความสะอาดให้ดำเนินการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตราย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของจังหวัดปทุมธานี ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ในเขตพื้นที่ทต.ธัญบุรี เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนมีสุขภาพดี ลดปัญหาโรคระบาดต่างๆ 


Share this Post: