กิจกรรม Kick off สัปดาห์รักษาค

ข่าวกิจกรรม

กิจกรรม Kick off สัปดาห์รักษาความสะอาด ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน"

วันพฤหัสบดี ที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๔๐ น. ณ ลานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ (คลอง ๖) อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี จัดกิจกรรม Kick off สัปดาห์รักษาความสะอาด ภายใต้โครงการ "เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน" ตามคำสั่งหนังสือจังหวัดปทุมธานี โดยมอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทต.ธัญบุรี  พี่น้องประชาชน อสม./สมาชิกองค์กรสตรีเทศบาลตำบลธัญบุรี/ตัวแทนอาสาพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอธัญบุรี กล่าวนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองในพื้นที่สาธารณะ เส้นทางคมนาคม คลองชลประทาน เป็นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้อยู่อย่างมีความสุข มีศีลธรรมพึ่งพาตนเองบนวิถีแห่งความพอเพียง

 


Share this Post: