วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์


วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลธัญบุรี

                 "งามล้ำคลองรังสิต เศรษบกิจชุมชนเข้มแข็ง แหล่งศูนย์กลางการเรียนนรู้ มู่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"

 

 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลธัญบุรี

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

              พันธกิจ

              - ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน

              เป้าหมาย

              - ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่พอเพียง สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรษฐกิจชุมชน กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา

              1.1 การพัฒนากลุ่มอาชีพ เสริมสร้างความเข้มเข็งของระบบเศรษฐกิจชุมชน

              1.2 การส่เงสริมรายได้เพื่อขจัดปัญหาความยากจนให้กับประชาชน

              1.3 สร้างความยั่งยืนทางด้านเศรฐกิจตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการพัฒนาการศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

              พันธกิจ

              - ส่งเสริมกาศึกษาและศิลปวัฒนธรรม

              เป้าหมาย

              - สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและส่เงสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดี

              กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

              2.1 พัฒนาด้านการศกึษาส้างสังคมแห่งการเรรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสอดคล้องกับวิถีชุมชน

              2.2 ส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยให้มีมาตรฐาน

              2.3  อนุรักษ์ สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมเอกลักษณ์จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

              2.4 ส่งเสริมการกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ

              2.5 ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่เยาวชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัมนาคุณภาพชีวิตและคุณค่าทางสังคม

             พันธกิจ

            - พัฒนาระบบการให้บริการสาธารณสุข ดูแลสวัสดิการและงานสังคมสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง

             เป้าประสงค์

            - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง และสังคมมีความสงบสุข

             กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา

             3.1 พัฒนาด้านสาธารณสุข ห้องกกัน รักษา และฟื้นฟูสุขอนามัยให้สมบูรณ์ปลอดภัยจากโรค

             3.2 ส่เงสริมสวัสดิการและให้การสังคมสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส

             3.3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง

             3.4 เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง ปลอดยาเสพติด สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ให้แก่ชุมชน

             3.5 เสริมสร้างความปลอดภัยในกสาธารณสมบัติ ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              พันธกิจ

              - สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ บำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อยางยั่งยืน

              เป้าประสงค์

              - ประชาชนมีจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา

              4.1 สร้างจิตสำนึก เฝ้าระวัง ฟื้นฟูและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

              4.2 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและปรับปรุงภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล

              4.3 พัฒนาระบบการกำจัดขยะมูลฝอย

              4.4 พัฒนาระบบการบำบัดน้ำเสียและการบำบัดน้ำเสียเบี้ยงต้นระดับครัวเรือน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการพัฒนาประทธิ์ภาพและการบริหารจัดการที่ดี

              พันธกิจ

            - ส่งเสริมกระวบนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและพัฒนาประสิทธิภาพการบรหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

             เป้าประสงค์

            - มีระบบการจัดการบริหารที่ดี มีประสิทธิภาพ

             กลยุทธ์/แนวทางการพัมฒนา

             5.1 พัฒนาทรัพยกรบุคคลของเทศบาลให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ

             5.2 พัฒนาระบบการจัดเก็บรายได้ให้ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสร้างแรงจูงใจในการเสียภาษี

             5.3 พัฒนาระบบการบรหารจัดการของเทศบาลเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ

             5.4 เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและพัฒนาระบบ ข้อมูลช่าวสารและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

             5.5 ก่อสร้างและปรับปรุงสถภานที่ปฏิบัติงานและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานให้พอเพียง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ

            พันธกิจ

            - ปรับปรุงและพัฒนาสาธารณูปโภค สารธารณูปการ และการบริการสาธารรณะให้มีมาตรฐาน

            เป้าประสงค์

           - โครงสร้างพื้ันฐานและการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

           กลยุทธิ์/แนวทางการพัฒนา

            6.1 ก่อสร้าง ปรับปรุงบำรุงรักษา ถนน ทางเดินเท้า ท่อระบายน้ำ สะพาน น้ำประปา ศาลาที่รักผู้โดยสาร

            6.2 ปรับปรุง พัฒนาและขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ

            6.3 พัฒนาระบบจราจร

            6.4 ส่งเสริมการใช้ที่ดินอย่างถูกต้องตามระบบผังเมืองรวม เมืองหนองเสือ-คลองหลวง-ธัญบุรี

 

Share this Post: