ITA - 2567

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย (33 ข้อมูล)

ข้อมูลพื้นฐาน

 • ข้อมูลพื้นฐาน
  • 1.โครงสร้างองค์กร
  • 2.ข้อมูลผู้บริหาร
  • 3.อำนาจหน้าที่
  • 4.แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
  • 5.ข้อมูลการติดต่อ
  • 6.กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • การประชาสัมพันธ์
  • 7.ข่าวประชาสัมพันธ์
 • การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
  • 8.Q & A
  • 9.Social Network

แผนการดำเนินงาน

 • การดำเนินงาน
  • 10.แผนดำเนินงานประจำปี
  • 11.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 12.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • การปฏิบัติงาน
  • 13.คู่มือหรือมาตรฐานการปฎิบัติงาน
 • การให้บริการ
  • 14.คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
  • 15.ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
  • 16.รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
  • 17.E-Service

การบริหารเงินงบประมาณ

 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 18.แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
  • 19.รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน
  • 20.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 21.แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
  • 22.ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 23.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
  • 24.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 25.นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 26.การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  • 27.หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  • 28.รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

 • การจัดเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
  • 29.แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 30.ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 31.ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
  • 32.ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
  • 33.การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

ประเด็นสำรวจ ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย (10 ข้อมูล)

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 34.เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
  • 35.การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต
  • 36.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
  • 37.การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
  • 38.การเสริมสร้างหลักวัฒนธรรมองค์กร
 • แผนป้องกันการทุจริต
  • 39.แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
  • 40.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
  • 41.รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตราการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

 • มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
  • 42.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
  • 43.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน