มอบเช็คความช่วยเหลือจากเหตุวาต

ข่าวกิจกรรม

มอบเช็คความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ช.รุ่งเรือง

วันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๐:๓๐ น.ภายใต้กิจกรรม”วันกาชาด บรรเทาทุกข์ บำรุงสุข ปวงประชา “ มอบเครื่องอุปโภค บริโภคให้กับประชาชนผู้ยากไร้ นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ (นายกเบี้ยว) นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายนางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ (รองน้ำอ้อย) รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี นส.เกวลิน หลีนวรัตน์ (ที่ปรึกษาฝ้าย)ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีและทีมงานสมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล เจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม เจ้าหน้าที่เทศกิจ พร้อมด้วยฝ่ายปกครอง ปลัดอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตัวแทนอาสาพัฒนาชุมชนเคหะคลองหกรังสิตร่วมมอบเช็คความช่วยเหลือจากเหตุวาตภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่ ช.รุ่งเรืองและครอบครัวที่ลำบาก ยากไร้ 


Share this Post: