เอกสารเผยแพร่

• มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 3 ปี (พ.ศ.2562-2564) 

• แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) 

• มาตรการส่งเสริมคุณะรรมและความโปร่งใสภายในจังหวัดปทุมธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• เจตนารมตามนโยบายการป้องกันการทุจริตของพนักงานเทศบาล ลุกจ้งประจำ และพนักงานจ้าง 

• รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 

• รายงานการประชุมประจำเดือน ตุลาคม 2563 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงินราย 6 เดือน 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564 

• แผนพัฒนาพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

• คู่มือปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 2 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

• รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 1 ปีะจำปีงบประมาณ 2564 

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

• แผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ. 2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 7 

• เทศบัญญัติงปบระมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564