แผนที่เทศบาล

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d3870.856513983293!2d100.75759765073587!3d14.026518290121892!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x311d78eae8bed109%3A0x3357b37d6a176781!2z4Liq4Liz4LiZ4Lix4LiB4LiH4Liy4LiZ4LmA4LiX4Lio4Lia4Liy4LilIOC4leC4s-C4muC4peC4mOC4seC4jeC4muC4uOC4o-C4tQ!5e0!3m2!1sth!2sth!4v1625114231700!5m2!1sth!2sth" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>