กฎหมาย/ระเบียบสำคัญ

• พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 

• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ควบคุมสัตว์เลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์  

• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในที่หรือในทางสาธารณะ 

• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ตลาด 

• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 

• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 

• พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 

• เทศบัญญัติเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง สถานที่จำหน่ายอาหารและสะสมอาหาร