หน่วยงานภายใน

สํานักปลัดเทศบาล

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล และราชการที่มิได้กําหนดให้เป็นหน้าที่ของ กอง หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ การส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา และประสานงานตาม นโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติการ นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด่วน ยุทธศาสตร์ การแปลงนโยบายเป็น แนวทางและแผนปฏิบัติราชการ กําหนดเป้าหมายการให้บริการ กําหนดกรอบวงเงิน งบประมาณ แผน งบประมาณ รวมทั้งกํากับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตาม นโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล นโยบายพิเศษ นโยบายเร่งด้วนของ เทศบาล อําเภอ จังหวัด กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ตลอดจนการ ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ กําหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอํานาจให้แก่องคงกรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ.2542

กองวิชาการและแผนงาน

               มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกําหนดนโยบาย จัดทําแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบาย แผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็น นโยบายแผนงานของเทศบาลหรือโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี

กองคลัง

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนําส่งเงิน การเก็บรักษาเงิน และเอกสาร ทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงิน บําเหน็จ บํานาญ เงินอื่น ๆ งานจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ การจัดเก็บภาษี โดยใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการจัดทํางบประมาณฐานะทางการเงิน การ จัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทาํ บัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทํางบทดลองประจําเดือน ประจําปี งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับ มอบหมาย

กองช่าง

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสํารวจ ออกแบบการจัดทําข้อมูลทางด้านวิศวกรรม การจัดเก็บ และทดสอบคุณภาพวัสดุ งานออกแบบและเขียนแบบ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบํารุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อม บํารุง งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การรวบรวมประวัติติดตาม ควบคุมการปฏิบัติงาน เครื่องจักรกล การควบคุม การบํารุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บ รักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ อะไหล่ น้ํามันเชื้อเพลิง รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล่อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ) การจัดการคุณภาพน้ํา การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบําบัดน้ําเสีย และมลพิษในด้านอื่น ๆ

กองการศึกษา

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย เช่น การจัดการศึกษาปฐมวัย อนุบาล ศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา โดยให้มีงานธุรการ งานบริหารวิชาการ งานโรงเรียน งาน ศึกษานิเทศ งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยายโอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริม อาชีพ งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา งานกิจการศาสนา ส่งเสริม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม งานกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน และ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย งานโภชนาการและ อาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค การควบคุมและป้องกันโรค งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม งานรักษาความ สะอาด และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข งานสัตวแพทย์ งานด้านการรักษาพยาบาลใน เบื้องต้่เกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข

กองสวัสดิการสังคม

               มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม งาน้่าฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานสังคม สงเคราะห์ และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย