สภาเทศบาลตำบลธัญบุรี

สภาเทศบาลตำบลธัญบุรี

ปวินท์ทิตา หลีนวรัตน์
ประธานสภา

 

นางสาวสิริกัญญา เสาะแสวง
รองประธานสภา

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นางสาวปวินท์ทิตา หลีนวรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางสาวสิริกัญญา เสาะแสวง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายธีระวัฒ์ เหมมะรา
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายพงศ์สีห์ ศรีปทุมทอง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายวิศาล แก่นสาร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

เรืออากาศตรีปราโมทย์ กัญหาวงศ์สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเอื้ออังกูร มานะกิจไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายทองธนโชติ ชีกรรแสง
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายไพโรจน์ กล้าหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

นางสาวกัญภรณัฎฐ์ หลีนวรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2