สภาเทศบาลตำบลธัญบุรี

สภาเทศบาลตำบลธัญบุรี

นายวิศาล แก่นสาร
ประธานสภา

 

นางสาวกัญภรณัฏฐ์ หลีนวรัตน์
รองประธานสภา

 

นางสาวสุธาวัลย์ จีนขี
เลขานุการสภาเทศบาล

 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวีระศักดิ์ หลีนวรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นางสาวสุธาวัลย์ จีนขี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายวิศาล แก่นสาร
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมศักดิ์ พรมพูน
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายสมชาย ค้าทันเจริญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

นายณฤทธิ์ มารศรี
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 1

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวกัญภรณัฏฐ์ หลีนวรัตน์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายเอื้ออังกูร มานะกิจไพศาล
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายไพโรจน์ กล้าหาญ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายปยุต มิตรานนท์
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

 

นายสิทธิโชค มหาเวก
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2

นายสำราญ ชุมชอบ
สมาชิกสภาเทศบาลเขต 2