คณะผู้บริหาร (ข้าราชการ)


นายญาณวุฒิ  เพทายพนากิจ
ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี

 

 

(ว่าง)
รองปลัดเทศบาล

 


นายปริญญา การคุณี
รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสุกัญญา ช่างปั้น
ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

 
นางสาวญาณิศา ค้วนเคลือ
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 
นายปริญญา การคุณี
รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

 
นางสาวสุวารี อ่อนลา
รก.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นางอุบลรัตน์ ศิริฤกษ์
รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
 


นายทัศ นาควิเชียร
รก.ผู้อำนวยการกองช่าง