คณะผู้บริหาร (การเมือง)

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

 

นายสมชาย ค้าทันเจริญ
รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนายจรัญ พุ่มพวง
เลขานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี


นายปยุต มิตรานนท์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

ว่าที่ ร.ท.สุเมธ สุพรรณพงษ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นางสาวสุธาวัลย์ จีนขี
ผู้ทรงคุณวุฒินายทินกร เปาทอง

ผู้ทรงคุณวุฒิ

นายกิตติ เจิดสวัสดิ์
ผู้ทรงคุณวุฒินายรัฐทพัสส์ ศรีเพ็ชร์
ผู้ทรงคุณวุฒิ


นายสมัคร ประดิษฐ์ผล
ผู้ทรงคุณวุฒิ