คณะผู้บริหาร (การเมือง)

นายกฤษฎา หลีนวรัตน์
นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

 นางยุพเยาว์ หลีนวรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรีนายชัยวัฒน์ หลีนวรัตน์
รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี

 นายจรัญ พุ่มพวง
เลขานายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี


นางสาวเกวลิน หลีนวรัตน์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี

 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิ

 

ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ทรงคุณวุฒิ


ผู้ทรงคุณวุฒิ