ติดต่อเรา

  • พิมพ์

เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน

 


 

 นายกเทศมนตรี       100  
 รองนายกเทศมนตรี (รองน้ำอ้อย)                            200
 รองนายกเทศมนตรี (รองกิตติ)  101
 ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี   202
 เลขานายกเทศมนตรี   106
 ผู้ทรงคุณวุฒิ   102
 ปลัดเทศบาล  103
 รองปลัดเทศบาล (รองพิพัฒน์)  201
 รองปลัดเทศบาล (รองสุเมธ)  203
 หน้าห้องนายกเทศมนตรี   107, 108
 ห้องรับคำร้อง  109

 หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ

 120
 งานธุรการสำนักปลัดเทศบาล  111, 112
 งานการเจ้าหน้าที่ (ฝ่ายบุคคล)  113
 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  114
 ห้องวิทยุสื่อสาร  115
 งานเทศกิจ  553
 ห้องกิจการสภา  117
 ห้องประชุม  118
 รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา  612
 กองการศึกษา   611,613
 รก.ผู้อำนวยการกองคลัง  215
 งานธุรการกองคลัง   211
 งานจัดเก็บรายได้กองคลัง  212
 งานพัสดุกองคลัง  213
 งานบัญชีกองคลัง  214
 รก.ผู้อำนวยการกองช่าง  314
 งานธุรการกองช่าง  311
 ฝ่ายแบบแผนกองช่าง  312
 ห้องเก็บพัสดุกองช่าง  313
 งานฝ่ายโยธา  315
 รก.ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข   415
 งานธุรการกองสาธารณสุข  411
 งานสัตวบาล  412, 413
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม  512
 งานธุรการกองสวัสดิการสังคม  511
 รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน  715
 งานธุรการกองวิชาการและแผนงาน  711
 งานประชาสัมพันธ์  712
 เค้าเตอร์งานประชาสัมพันธ์  0
 งานนิติการ  713
 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น (ห้องสมุด)

 714


 

 สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี

จังหวัปทุมธานี 12110 โทร. 02-5774525 

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.