กฎหมาย/ระเบียบสำคัญ

  • พิมพ์

คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น pdf-icon4

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำ website และ webpage ของหน่วยงานราชการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 

พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 pdf-icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 

พระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติรักษาความสะพาอและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำซึ่งรวมถึงทะเล) 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522