คู่มือบริการประชาชน

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน)

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล)

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ 

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา 

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน (ห้างหุ้นส่วน)  

• การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตามพ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า 

• การขออนุญาตทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง 

• การรับชำระภาษีป้าย 

• การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

• การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่

• การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 

• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ pdf-icon

• การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ pdf-icon

• การรับแจ้งการเกิด กรณีเกิดในบ้าน และเกิดนอกบ้าน pdf-icon

• การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กในสภาพแรกเกิด หรือเด็กไร้เดียงสาถูกทอดทิ้ง pdf-icon

• การรับแจ้งการเกิด กรณีเด็กเร่ร่อน หรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการี หรือบุพการีทอดทิ้งที่อยู่ในอุปการะ หรือการสงเคราะห์ pdf-icon

• การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด pdf-icon

• การรับแจ้งการเกิดเกินกำหนด กรณีท้องที่อื่น pdf-icon

• การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน pdf-icon

• การรับแจ้งการตาย กรณีมีเหตุเชื่อว่ามีการตาย แต่ไม่พบศพ pdf-icon

• การรับแจ้งการตาย กรณีไม่ทราบว่าผู้ตายเป็นใคร pdf-icon

• การรับแจ้งการตาย กรณีสงสัยว่าตายด้วยโรคติดต่ออันตรายหรือตายผิดธรรมชาติ pdf-icon

• การรับแจ้งการตาย กรณีสำนักทะเบียนอื่น pdf-icon

• การรับแจ้งการตายเกินกำหนด pdf-icon

• การรับแจ้งการตายเกินกำหนด กรณีสำนักทะเบียนอื่น pdf-icon

• การรับแจ้งการเปลี่ยนแปลงการจัดการศพ pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายกลับเข้าที่เดิม pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายเข้า pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนที่ออกไปจากบ้านเป็นเวลานาน และไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ใดpdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายที่อยู่ของคนไปต่างประเทศ pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายปลายทาง pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายออก pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายออกแล้ว แต่ใบแจ้งการย้ายที่อยู่สูญหาย หรือชำรุดก่อนแจ้งย้ายเข้า pdf-icon

• การรับแจ้งการย้ายออกและย้ายเข้าในเขตสำนักทะเบียนเดียวกัน pdf-icon

• การขอลงรายการสัญชาติไทยในทะเบียนบ้าน ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติสัญชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 pdf-icon

• การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎร pdf-icon

• การแก้ไขรายการในเอกสารการทะเบียนราษฎรกรณีแก้ไขรายการสัญชาติ pdf-icon

• การแก้ไขรายการบ้านกรณีมีรายการบ้านผิดไปจากข้อเท็จจริงหรือบ้านเลขที่ซ้ำกันpdf-icon

• การขอปรับปรุงรายการกรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย บุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียน pdf-icon

• การขอปรับปรุงรายการกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทยในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร pdf-icon

• การขอเปิดระบบกรณีไม่ปรากฏรายการบุคคลที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร pdf-icon

• การขอเลขที่บ้าน pdf-icon

•  การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว pdf-icon

• การขอหนังสือรับรองการเกิด ตามมาตรา 20(1) pdf-icon

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีคนสัญชาติไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวตายในต่างประเทศ pdf-icon

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน กรณีมีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านมากกว่า 1 แห่ง pdf-icon 

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อปรากฏว่าบุคคลในทะเบียนบ้านได้ตายไปแล้ว แต่ยังไม่ได้จำหน่ายชื่อและรายการบุคคล pdf-icon

• การจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลออกจากทะเบียนบ้าน เมื่อมีคำสั่งศาลให้ผู้ใดเป็นคนสาบสูญ pdf-icon

• การแจ้งขอทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้าน pdf-icon

• การแจ้งรื้อถอนบ้าน หรือบ้านถูกทำลาย pdf-icon

• การตรวจ คัด และรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร กรณีเอกสารต้นฉบับหรือเอกสารหลักฐานที่เก็บต้นฉบับเอกสารการทะเบียน pdf-icon

• การตรวจ คัดและรับรองเอกสารการทะเบียนราษฎร pdf-icon

• การพิสูจน์สถานะการเกิด และสัญชาติ กรณีเด็กที่ถูกทอดทิ้ง เด็กเร่ร่อนหรือเด็กที่ไม่ปรากฎบุพการีหรือบุพากรีทอดทิ้ง pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีการใช้สูติบัตร ใบแจ้งการย้ายที่อยู่ หรือทะเบียนบ้านแบบเดิม pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยได้รับการผ่อนผันให้อยู่อาศัยในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายตามกฎหมาย pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทยที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเป็นการถาวรขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้าน pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนต่างด้าวที่มีหนังสือเดินทางเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในประเทศไทยยังไม่สิ้นสุด pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่มีสัญชาติไทยโดยการเกิด โดยมีบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่งหรือบิดาและมารดาเป็นผู้ไม่มีสัญชาติไทย pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนที่ไม่มีสัญชาติไทยต่อมาได้รับสัญชาติไทยตามกฎหมาย pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนไม่มีสัญชาติไทยที่มีใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวและเคยมีชื่อในทะเบียนบ้านขอเพิ่มชื่อ pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ หรือเกิดในต่างประเทศเดินทางเข้ามาในประเทศไทย โดยไม่มีหลักฐานแสดงว่าเป็นคนสัญชาติไทย pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีคนสัญชาติไทยที่เกิดในต่างประเทศโดยมีหลักฐานการเกิด pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีตกสำรวจตรวจสอบทะเบียนราษฎร เมื่อปี พ.ศ. 2499 pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลได้เสียสัญชาติไทยหรือสละสัญชาติไทย โดยบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งไม่อาจพิจารณาสั่งการเป็นอย่างอื่น pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลที่ถูกจำหน่ายชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านเนื่องจากมีชื่อและรายการโดยมิชอบหรือโดยทุจริต pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ กรณีบุคคลอ้างว่าเป็นคนมีสัญชาติไทยขอเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านโดยไม่มีหลักฐานมาแสดง pdf-icon

• การเพิ่มชื่อ เด็กอนาถา ซึ่งอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของบุคคล หน่วยงานเอกชน pdf-icon

• การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น pdf-icon

• การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร pdf-icon

• การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf-icon

• การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร pdf-icon

• การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ pdf-icon

ประมวลภาพกิจกรรม

Cannot find MyGallery folder inside /home/cp949556/public_html/thanyaburi.go.th/images/MyGallery/MyGallery/ folder.
Admiror Gallery: 4.5.0
Server OS:Apache
Client OS:Unknown
PHP:5.2.17

กฎหมาย/ระเบียบสำคัญ

คู่มือการปฏิบัติงานท้องถิ่น pdf-icon4

พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 

ระเบียบว่าด้วยเรื่องการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดทำ website และ webpage ของหน่วยงานราชการ 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 

มาตรฐานครุภัณฑ์ ปี 2560 

พระราชบัญญัติระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 pdf-icon

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2554 

พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 

พระราชบัญญัติเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2545 

พระราชบัญญัติบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 2542 

พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2504 

พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติรักษาความสะพาอและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ.2535 (ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลลงในทางน้ำซึ่งรวมถึงทะเล) 

พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 

พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2528 

พระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 

เอกสารเผยแพร่

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2563 pdf-icon4

• แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6 pdf-icon4

• แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. (2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 pdf-icon4

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศ เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ pdf-icon4

• โครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดกอง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการและจัดแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง pdf-icon4

• แผนป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลธัญบุรี ปี 2562-2664 pdf-icon4

• รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2563 pdf-icon4

• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี pdf-icon4

• แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น pdf-icon4

• แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) pdf-icon4

• กำหนดจำนวนวันลาและการทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/รองเ้รียนและคำร้องเรื่อนอื่น pdf-icon4

• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

•แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) pdf-icon4

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓)  pdf-icon4

• รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓)  pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓) pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓) pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประชุมประจำเดือนเดือนตุลาคม 2562  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf-icon4

• กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์pdf-icon4

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf-icon4,pdf-icon4,pdf-icon4

• ข้อบังคับเทศบาลตำบลธัญบุรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) pdf-icon4

• มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง pdf-icon4

• เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ต่อประชาชน pdf-icon4

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมันที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำเดือน และพนักงานจ้าง วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา08.30น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 pdf-icon4

• รายงานผลการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) pdf-icon4

• ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ pdf-icon4

• ประกาศเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf-icon

• ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) pdf-icon4

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 pdf-icon 

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่1/2562) pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉนับบที่ 2 pdf-icon

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf-icon

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf-icon

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561pdf-icon

• แผนการจัดอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 pdf-icon

• แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 pdf-icon

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 pdf-icon

• รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 pdf-icon

• รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 pdf-icon

• เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 pdf-icon

• ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 pdf-icon

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2560 pdf-icon

• แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 pdf-icon

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 pdf-icon

• ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPAX xit0exu 2559 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 pdf-icon

• แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon

• ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ช่วงเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) pdf-icon

•ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) pdf-icon

• ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559

• ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

• ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

• รายงานผลการประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559

แผนที่เทศบาล

 

แผนที่แสดงตำแหน่งสถานที่ตั้งสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี

 

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : สำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี เลขที่ 99 หมู่ 1 ตำบลลำผักกูด
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110