เอกสารเผยแพร่

• โครงสร้างส่วนราชการ การกำหนดกอง การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการและจัดแบ่งส่วนราชการ ของเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง pdf-icon4

• แผนป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลธัญบุรี ปี 2562-2664 pdf-icon4

• รายงานผลปฏิบัติงานประจำปี 2563 pdf-icon4

• รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี pdf-icon4

• แนวทางการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น pdf-icon4

• แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต เทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) pdf-icon4

• กำหนดจำนวนวันลาและการทำงานสายของพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์/รองเ้รียนและคำร้องเรื่อนอื่น pdf-icon4

• หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล พนักงานครู ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

•แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2563 (ไตรมาสที่ 3) pdf-icon4

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓) pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓)  pdf-icon4

• รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๑ pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น.  ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓)  pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓) pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือน ธันวาคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี (ชั้น ๓) pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประชุมประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประชุมประจำเดือนเดือนตุลาคม 2562  คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง pdf-icon4

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf-icon4

• กำหนดเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิงของรถยนต์pdf-icon4

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันพฤหัสบดี 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 น. ณ. ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือนกันยายน คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง วันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 08.30น. ณ.ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 pdf-icon4,pdf-icon4,pdf-icon4

• ข้อบังคับเทศบาลตำบลธัญบุรี ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• ประกาศใช้แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเทศบาลตำบลธัญบุรี (พ.ศ.2562-2564) pdf-icon4

• มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง pdf-icon4

• เจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ต่อประชาชน pdf-icon4

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมันที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2562 วันจันทร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2562 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• รายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำเดือน และพนักงานจ้าง วันพุธที่ 21 สิงหาคม 2562 เวลา08.30น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 3 pdf-icon4

• รายงานผลการประชุมประจำเดือนกรกฎาคมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงาน วันจันทร์ที่ 22 ก.ค. 2562 เวลา 08.30 ณ. ห้องประชุมเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon4

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) pdf-icon4

• ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ pdf-icon4

• ประกาศเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf-icon

• ประกาศแผนอัตรากำลังสามปี (2561-2563) pdf-icon4

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 pdf-icon 

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่1/2562) pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉนับบที่ 2 pdf-icon

 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf-icon

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf-icon

• แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561pdf-icon

• แผนการจัดอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 pdf-icon

• แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 pdf-icon

• แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 pdf-icon

• รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 pdf-icon

• รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 pdf-icon

• เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 pdf-icon

• ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 pdf-icon

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2560 pdf-icon

• แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรีขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 pdf-icon

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 pdf-icon

• ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPAX xit0exu 2559 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 pdf-icon

• แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon

• ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ช่วงเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) pdf-icon

•ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) pdf-icon

• ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559

• ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

• ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

• รายงานผลการประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559