เอกสารเผยแพร่

• ผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ pdf-icon4

• ประกาศเทศบาลเรื่องกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาศ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562 pdf-icon

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 pdf-icon 

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.25612564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 5 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่1/2562) pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 4 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลง ฉนับบที่ 2 pdf-icon

 เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 pdf-icon

• แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดอจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี แสดงงบฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 4 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2562 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 3 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี แสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 3 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี แสดงรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2561 ไตรมาส 2 pdf-icon

• เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติมฉบับที่ 2 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 pdf-icon

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2560 pdf-icon

• แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 pdf-icon

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 pdf-icon

• ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPAX xit0exu 2559 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 pdf-icon

• แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon

• ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ช่วงเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) pdf-icon

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) pdf-icon

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559