เอกสารเผยแพร่

• รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายการต่างๆ ประจำเดือน ตุลาคม 2560 -  กันยายน 2560 pdf-icon

• แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2561 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ประกาศบังคับใช้เทศบัญญัติเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2560 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559 pdf-icon

• รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลธัญบุรี สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2559 pdf-icon

• แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 pdf-icon

• ผลประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment :LPAX xit0exu 2559 pdf-icon

• งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 pdf-icon

• แผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเทศบาลตำบลธัญบุรี pdf-icon

• ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ครั้งที่ 1 (ช่วงเดือนตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560) pdf-icon

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (2561-2564) pdf-icon

ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี เรื่อง ให้ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2559

ประกาศใช้แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561)

ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560

รายงานผลการประเมินติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลธัญบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2559