เทศบาลตำบลธัญบุรี จัดโครงการบูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เนื่องจากทรัพยากรบุคคลของชาติในปัจจุบันเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด รัฐบาลได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหาที่จะต้องแก้ไขโดยได้กำหนดเป็นวาระแห่งชาติเพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยยึดหลักนิติธรรมในการปราบปรามการลงโทษผู้ผลิต ผู้ค้า ผู้มีอิทธิผล และผู้ประพฤติมิชอบ โดยบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัด ดังนี้น เทศบาลตำบลได้จัดโครงการบูรณาการปอ้งกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อขจัดปัญหายาเสพติดในชุมชนและเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่เคยเสพยาเสพติดให้ดีขึ้น

98576  98583

98584  98587

98577  98578

98579  98580

98581  98582

98585  98586

98588  98590

98593  98594