เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี บริเวณชุมชนเรือนสุข 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด และชุมชนธันยพฤกษ์ หมู่ 1 ต.ลำผักกูด เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้สัญจรอย่

• เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี 
ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี บริเวณชุมชนเรือนสุข 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด และชุมชนธันยพฤกษ์ หมู่ 1 ต.ลำผักกูด เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้สัญจรอย่างปลอดภัย 


รปซอมถนน 01
02 03