อบรมจัดระเบียบผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

งานเทศกิจ เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้จัดอบรมโครงการฝึกอบรมและจัดระเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาล ในวันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2560 โดยขนส่งจังหวัดปทุมธานี จะจัดให้มีการสอบใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ ณ โรงเรียนธัญรัตน์ (โดมเอนกประสงค์)

t02

t04