ประชุม อสม. วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ "นายก..เบี้ยว" นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี มอบหมายให้ รองน้ำอ้อย - ยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี/ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน พร้อมด้วยนายศิชล สวัสดี ประธานชมรม จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เพื่อมอบหมายนโยบายแนวทางที่จะพัฒนาปรับปรุงของกลุ่มชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลธัญบุรี

01  02
03  04