เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลธัญบุรี

เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “ นายก..เบี้ยว ” มอบหมายให้รองน้ำอ้อย – ยุพเยาว์ หลีนวรัตน์ รองนายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล , หัวหน้าส่วนราชการ เป็นตัวแทนขอบคุณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่มอบเงินสงเคราะห์ให้กับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนทางสังคม เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลธัญบุรี

06 01
04 07