• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศเทศบาล pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเจริญทรัพย์  ม. 4 ต.ลำรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกซอยลำภู ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon
• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ (ตีเส้นจราจร) และ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon

Display # 
Title Author Hits
เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี บริเวณชุมชนเรือนสุข 2 หมู่ 3 ต.ลำผักกูด และชุมชนธันยพฤกษ์ หมู่ 1 ต.ลำผักกูด เพื่อให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางได้สัญจรอย่ Written by Super User 105
เทศบาลตำบลธัญบุรี ตัดหญ้าให้กับประชาชน (เดือนพฤศจิกายน 2560) Written by Super User 168
อบรมจัดระเบียบผู้ขับขี่จักรยานยนต์รับจ้างในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 192
เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดย นายกฤษฎา หลีนวรัตน์ "นายก..เบี้ยว" นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี ได้ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการตัดต้นไม้/กำจัดรังแตนจุดที่บังกล้อง CCTV ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 201
ประชุม อสม. วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560 Written by Super User 243
เทศบาลตำบลธัญบุรี นำโดยนายกฤษฎา หลีนวรัตน์ “ นายก..เบี้ยว” นายกเทศมนตรีตำบลธัญบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , หัวหน้าส่วนราชการ,พนักงานเทศบาลและ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดปทุมธานี "ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ถวายเป็นพระราชกุศล" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรร Written by Super User 317
เทศบาลตำบลธัญบุรี เป็นตัวแทนขอบคุณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี กรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อการยังชีพของผู้สูงอายุ จำนวน 20 ราย ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 เทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 300
เทศบาลตำบลธัญบุรี กำลังดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองซอยที่ 6 ฝั่งเหนือ หมู่ที่ 2 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี Written by Super User 341
เทศบาลตำบลธัญบุรีมอบเช็คสนับสนุนให้กับชุมชนที่เข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลธัญบุรี ในวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 ณ เทศบาลตำบลธัญบุรี Written by Super User 308
ประชุม อสม. วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 Written by Super User 334