การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๓/๒๕๖๓)

721fbb4bb4f5fcca779571092851d007-money63

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของกองคลัง ดังรายละเอียดแนบมาด้วย pdf-icon4