การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)

721fbb4bb4f5fcca779571092851d007-money63

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ของสำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4