เชิญชวนร่วมบริจาคสำนักนายกรัฐมนตรี

go2562

สำนักนายกรัฐมนตรีเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย "กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยสำนักนายกรัฐมนตรี" ดังรายละเอียดแนบด้วยนี้ pdf-icon4