การโอนงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักปลัดเทศบาล (ครั้งที่15/2562)

money62

• การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักปลัดเทศบาล (ครั้งที่15/2562) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon4