ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่2/2562)

money62

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 pdf-icon4