การโอนงบประมาณรายจายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่8/2562)

money62

• เทศบาลตำบลธัญบุรีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (8/2562) ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้