เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 5/2562)

money62

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 5/2562) ของกองช่าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้