เทศบาลตำบลธัญบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานประเภททั่วไป

sub180362

เทศบาลตำบลธัญบุรี จะดำเนินการสอบคัดเลือก เพื่อแต่งตั้งพนักงานเทศบาล ตำแหน่งทั่วไป เป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ในตำหน่งนักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี pdf-icon