การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ครั้งที่1/2562)

money62

• เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้โอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของสำนักปลัดเทศบาล ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon