• การโอนงบประมาณรายจ่ายประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้งที่9/2561)

money61

• การโอนงบประมาณรายจ่ายประจะปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ครั้งที่9/2561) ของกองสำนักปลัดเทศบาล กองคลัง และกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon