เทศบาลตำบลธัญบุรี โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 8/2560)

เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้ทำการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 8/2560) ของสำนักปลัดเทศบาล กองช่าง ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และกองการศึกษา รายละเอียดดังเอกสารแนบมาด้วยนี้