กองสวัสดิการสังคม

กองสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานสวัสดิการสังคม  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานสังคมสงเคราะห์  และงานอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กองสวัสดิการสังคม  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 5 งานดังนี้
 
ส่วนราชการภายในกองสวัสดิการสังคม  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 
1. ฝ่ายสังคมสงเคราะห์  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการด้านพัฒนาชุมชน กำหนดแผนการดำเนินการ พร้อมทั้งควบคุมกำกับ และอำนวยการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 
 
  1.1 งานสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิการชุมชน มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานการสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
 • งานการขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี
 • งานการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ป่วยเอดส์
 • งานการสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส และผู้ยากไร้
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
 • งานฌาปนกิจสงเคราะห์
 • ศูนย์สงเคราะห์ราษฎรประจำหมู่บ้าน/ชุมชน
 • งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยากขาดแคลนไร้ที่พึ่ง
  1.2  งานกิจการสตรีและผู้สูงอายุ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี สงเคราะห์หญิงบางประเภท และพัฒนาองค์กรสตรี
 • งานสงเคราะห์ครอบครัวและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
 • งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาสังคมต่าง ๆ
  1.3 งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
 • งานสงเคราะห์เด็กกำพร้า อนาถาไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
 • งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย และสติปัญญา
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
  2.  ฝ่ายพัฒนาชุมชน  มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการด้านพัฒนาชุมชน กำหนดแผนการดำเนินการ พร้อมทั้งควบคุมกำกับ และอำนวยการดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลตามแผนงานและเป้าหมายที่กำหนดไว้ ประกอบด้วย 
   
  2.1  งานพัฒนาชุมชนและชุมชนเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสำรวจและจัดตั้งคณะกรรมการชุมชนเพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
 • งานจัดระเบียบชุมชน
 • งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน
 • งานดำเนินการพัฒนาชุมชน ทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขาภิบาล
 • งานการจัดการที่อยู่อาศัย สำหรับผู้มีรายได้น้อย
 • งานสำรวจจัดเก็บ จปฐ.
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.1  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
 • การส่งเสริมพัฒนาอาชีพแก่กลุ่มอาชีพ
 • งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัยและพัฒนารูปแบบ วิธีการ และระบบงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชน
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน ภายใต้พื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง
 • งานเสริมสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาอาชีพ เพื่อเพิ่มโอกาสและรายได้ของประชาชน
 • งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน
 • งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ที่ทำคุณประโยชน์
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย