กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน  ส่งเสริมสุขภาพและอนามัย  งานโภชนาการและอาหารปลอดภัย งานคุ้มครองผู้บริโภค  การควบคุมและป้องกันโรค  งานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม   งานรักษาความสะอาด  และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการด้านสาธารณสุข  งานสัตวแพทย์  งานด้านการรักษาพยาบาลในเบื้องต้นเกี่ยวกับศูนย์บริการสาธารณสุขและงานทันตกรรมสาธารณสุข
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 10 งานดังนี้
 
ส่วนราชการภายในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 
1. ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวางแผนสาธารณสุข   งานเผยแพร่และฝึกอบรม   และงานธุรการ
   
  1.1  งานวางแผนสาธารณสุข  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานวางแผนด้านสาธารณสุข
 • งานจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น  โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ  จังหวัด
 • งานประสานแผนการปฏิบัติงานกับหน่วยงานต่าง ๆ  จากผลการปฏิบัติงานหรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
 • งานรวบรวมแผนปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
 • งานข้อมูล  ข่าวสาร  จัดทำและสนับสนุนระเบียบและรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • งานประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
 • งานนิเทศและติดตามผลงานทางด้านสาธารณสุข
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.2  งานเผยแพร่และฝึกอบรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข
 • งานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
 • งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
 • งานประเมินผล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.3  งานสัตวแพทย์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
 • งานควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยงหรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง  หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
 • งานระวัง  และรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลที่ประกอบอาชีพซึ่งเสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
 • งานควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
 • งานควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
 • งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
 • งานรายงานข้อมูลสถิติและการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับงานด้านสัตวแพทย์
 • งานควบคุมจำนวนสัตว์จรจัด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแล  รักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
 • งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
 • งานตรวจสอบและแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของกอง
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  หรือผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น  ๆ
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายบริการสาธารณสุข   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานส่งเสริมสุขภาพ  งานป้องกันและควบคุมโรค  และงานสัตวแพทย์
   
  2.1  งานศูนย์บริการสาธารณสุข   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานให้บริการรักษาพยาบาลโรคเบื้องต้นในและนอกสถานที่
 • งานปฐมพยาบาล
 • งานให้คำแนะนำและรับปรึกษาปัญหาสุขภาพทางด้านสุขภาพแก่ประชาชน
 • งานวางแผนและจัดการให้การรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย  ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
 • งานเวชระเบียนและสถิติ และจัดทำแฟ้มครอบครัว
 • งานวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
 • งานสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ  วินิจฉัย  และให้บริการรักษาพยาบาล
 • งานจัดหา  เก็บรักษา  เบิกจ่าย  ควบคุมและตรวจสอบยาและเวชภัณฑ์  พร้อมจัดทำบัญชียาและเวชภัณฑ์จำเป็น
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานส่งเสริมสุขภาพ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานด้านสุขศึกษา
 • งานอนามัยโรงเรียน
 • งานอนามัยแม่และเด็ก
 • งานวางแผนครอบครัว
 • งานสาธารณสุขมูลฐาน
 • งานโภชนาการ
 • งานสุขภาพจิต
 • งานสร้างเสริมพฤติกรรมสุขภาพ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.3  งานป้องกันและควบคุมโรค   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานป้องกันและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคพื้นฐาน
 • งานควบคุมกำจัดแมลง  และพาหะนำโรค
 • งานเฝ้าระวัง  ควบคุม  และป้องกันโรคติดต่อ
 • งานสอบสวนโรคติดต่อต่าง ๆ
 • งานป้องกันการติดยาและสารเสพติด
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
3.  ฝ่ายจัดการสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงาน  สุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม  งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม  งานรักษาความสะอาด
   
  3.1  งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
 • งานสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการ
 • งานควบคุม  ตรวจสอบ  การประกอบการค้าที่น่ารังเกียจ  หรืออาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
 • งานสุขาภิบาลโรงงาน
 • งานชีวอนามัย  และความปลอดภัยในสถานประกอบการ
 • งานควบคุมการดำเนินงานด้านฌาปนกิจ  และสุสาน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.2  งานส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานส่งเสริมคุณภาพด้านสิ่งแวดล้อม
 • จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม
 • งานป้องกัน  ควบคุม  เฝ้าระวัง  แก้ไข  เหตุรำคาญเกี่ยวกับเสียงและการสั่นสะเทือน  มลพิษทางน้ำ  ทางอากาศ  และมลภาวะด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • เฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพน้ำ  อากาศ  ของเสีย  สารอันตราย  และรายงานผลการตรวจสอบ
 • ตรวจสอบ  ควบคุม  และดำเนินการแก้ไขแหล่งกำเนิดมลพิษ  และประเมินความเสียหาย  และผลกระทบต่อสภาพสิ่งแวดล้อม
 • ประสานการมีส่วนร่วมของหน่วยงานภาคี  พัฒนาความร่วมมือ  และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบ  ควบคุณภาพ  และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  3.3  งานรักษาความสะอาด   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานกวาดล้างทำความสะอาด
 • งานเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย
 • งานขนถ่ายขยะมูลฝอย
 • งานขนถ่ายสิ่งปฏิกูล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย