กองการศึกษา

กองการศึกษา  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารศึกษาและพัฒนาการศึกษา  ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา  การศึกษานอกระบบการศึกษาและการศึกษาตามอัธยาศัย  เช่น  การจัดการศึกษาปฐมวัย   อนุบาลศึกษา    ประถมศึกษา  มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา   โดยให้มีงานธุรการ  งานบริหารวิชาการ  งานโรงเรียน  งานศึกษานิเทศ   งานกิจการนักเรียน  งานการศึกษาปฐมวัย  งานขยายโอกาสทางการศึกษา  งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ  งานห้องสมุดพิพิธภัณฑ์และเครือข่ายทางการศึกษา  งานกิจการศาสนา  ส่งเสริมประเพณี  ศิลปวัฒนธรรม  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจกรรมเด็กเยาวชนและการศึกษานอกโรงเรียน  และงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
 
กองการศึกษา  แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 9 งานดังนี้
 
ส่วนราชการภายในกองการศึกษา  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 
1.  ฝ่ายบริหารการศึกษา  มีหน้าที่ควบคุมดูแลรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการศึกษาปฐมวัย  งานบริหารวิชาการ  งานนิเทศการศึกษา  และงานธุรการ
   
  1.1 งานการศึกษาปฐมวัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • การจัดการศึกษาปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนหรือศูนย์การเรียน
 • ส่งเสริม  สนับสนุน  ด้านวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรให้แก่บุคคล  ครอบครัว หน่วยงานสถานประกอบการในการอบรมเลี้ยงดูบุตรหรือบุคคลที่อยู่ในการดูแล  ให้ได้รับการพัฒนาและสามารถจัดการศึกษาปฐมวัยได้ตามความเหมาะสม
 • จัดการศึกษาแบบบูรณาการและแบบองค์ความรู้โดยให้ความสำคัญทั้งในด้านความรู้  คุณธรรม  และกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับระดับการศึกษา
 • จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจ  ความถนัด  และธรรมชาติของวัยของผู้เรียน  โดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและถือว่าผู้เรียนสำคัญที่สุด
 • จัดให้มีระบบความร่วมมือระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ผู้ปกครองครอบครัวสถานประกอบการ  องค์กรหรือสถาบันอื่นในท้องถิ่น  เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผู้สอนจัดบรรยากาศการเรียนการสอน  การจัดสื่อการเรียน  เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้  รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้  โดยผู้เรียนผู้สอนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกัน
 • จัดให้มีการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชน  ชุมชน  องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนช่วยบริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอื่น รวมทั้งรับภาระค่าใช้จ่ายในการศึกษาของเทศบาล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.2  งานบริหารวิชาการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานวางแผนกำหนดแนวทางปฏิบัติงาน  วินิจฉัย  สั่งการ  ประสานงานและตรวจสอบควบคุมการดำเนินงาน
 • งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการศึกษา  ด้านการบริหารและส่งเสริมทางด้านการบริหารทั่วไปและด้านวิชาการ
 • งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและหลักสูตร
 • งานจัดเก็บวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา  และการทดลองวิจัยทางการศึกษา
 • งานส่งเสริมและเผยแพร่การศึกษาและวิชาการ
 • งานประสานงานในการดำเนินงานทางการศึกษากับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดทำรายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน
 • งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  .3  งานนิเทศการศึกษา    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
 • งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
 • งานวิจัยทางการศึกษา
 • งานพัฒนาหลักสูตร
 • งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไปด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
 • งานเขียนเอกสาร  ตำรา  ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
 • งานค้นคว้าทดลอง  และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
 • งานประชุม  อบรม  สัมมนา  ประสานงาน  และให้บริการทางด้านวิชาการ
 • งานวัดผล  ประเมินผลทางการศึกษา
 • งานส่งเสริมสุขภาพ  และควบคุมมาตรฐานทางการศึกษา
 • งานประสานการดำเนินการด้านวิชาการกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4 งานโรงเรียน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • กำกับควบคุม ดูแลการบริหารงานโรงเรียน
 • ควบคุม ดูแล อาคาร สถานที่ และนักเรียน
 • ตรวจหลักฐาน เอกสารของสถานศึกษา ในเรื่องต่าง ๆ
 • พิจารณา จัดตั้ง ยุบเลิก โรงเรียน
 • ดูแลจัดเตรียม  และให้ดูแลวัสดุ  อุปกรณ์  และเครื่องมือครู
 • จัดตั้งส่งเสริมสมาคม
 • จัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา และส่งเสริมจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
  1.6  งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • ส่งเสริมคุณภาพมาตรฐานของหลักสูตร
 • วิเคราะห์ข้อมูล  สถิติทางการศึกษา
 • สำรวจตามต้องการของสถานศึกษา และวิจัยผลทางการศึกษา
  1.7  งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแล  รักษา  จัดเตรียม  ประสานงานและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์ ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
 • งานประชุมและการประสานเกี่ยวกับการประชุม
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานสาธารณกุศลท้องถิ่นและของหน่วยงานต่าง ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานขอพระราชทางเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เหรียญจักรพรรดิมาลา และผู้ที่ทำคุณประโยชน์
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น  ๆ
 • งานสวัสดิการต่าง ๆ
 • งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • งานแผนและโครงการ
 • งานการเจ้าหน้าที่  งานงบประมาณ  การเงิน  การบัญชี   การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน  งานกีฬาและนันทนาการ  งานกิจการศาสนาและงานส่งเสริมประเพณีศิลปวัฒนธรรม
   
  2.1  งานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสำรวจ รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน และการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาที่เกิดจากประสบการณ์ จากการปฏิบัติงานหรือการประกอบอาชีพ
 • งานการรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ การเผยแพร่ข่าวสาร และเอกสารต่าง ๆ แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป
 • งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • งานควบคุม ตรวจสอบ ติดตามผล การวัดผล การประเมินผลการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส
 • งานติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
 • งานศูนย์เยาวชน
 • งานห้องสมุด  พิพิธภัณฑ์  และเครือข่ายทางการศึกษา
 • งานส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิเด็กเยาวชนและมนุษยชน
 • งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • งานควบคุม ตรวจสอบ นิเทศ ติดตามผล วัดผลและประเมินผลกิจกรรมเยาวชน
 • งานส่งเสริมการดำเนินการป้องกันยาเสพติด
 • งานชุมชนต่าง  ๆ  เช่น  การอยู่ค่ายพักแรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือ ตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.3  งานกีฬาและนันทนาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • จัดตั้งและสนับสนุนให้มีศูนย์เยาวชน ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกาย และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจให้เพียงพอแก่ความต้องการของประชาชน
 • จัดและส่งเสริมการจัดกีฬาเพื่อมวลชนกีฬาพื้นเมือง กีฬาพื้นบ้าน
 • จัดกิจกรรมกีฬาสำหรับบุคคลกลุ่มพิเศษอย่างเหมาะสมและเพียงพอ
 • จัดฝึกกีฬาขั้นพื้นฐาน โดยผู้ฝึกสอนที่มีความชำนาญด้านกีฬาแต่ละประเภท ตามความพร้อมและความเหมาะสม เช่น กีฬาฟุตบอล เป็นต้น
 • ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มและจัดตั้งชมรม สมาคมและสโมสรเกี่ยวกับกีฬา และนันทนาการ
 • จัดให้มีหรือส่งเสริมการแข่งขันกีฬาประเภทต่าง ๆ เช่น ฟุตบอล เปตอง กีฬาพื้นบ้าน
 • จัดให้มีการรณรงค์และเผยแพร่ความรู้ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน รักการกีฬา การออกกำลังกาย การนันทนาการอย่างต่อเนื่อง
 • ดำเนินการจัดตั้งหรือสนับสนุนแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เช่น ห้องสมุดพิพิธภัณฑ์ และสวนสาธารณะ เป็นต้น
 • จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน มีความเป็นประชาธิปไตย ทั้งในแง่แนวความคิด และวิถีชีวิตประจำวัน
 • จัดกิจกรรมให้เด็ก เยาวชน ได้มีความตระหนัก ในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.4 งานกิจการศาสนา   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • ทำนุบำรุง  ส่งเสริม  และพัฒนาความรู้คู่คุณธรรม
 • เผยแพร่และเสริมสร้างศีลธรรม 
 • ส่งเสริม  ดูแล  รักษา  ทำนุบำรุงศาสนสถานและศาสนวัตถุ
 • ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนกิจการของพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น  ๆ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานรัฐพิธี  และงานศาสนาพิธีของเทศบาล
 • ดำเนินการประสานงานระหว่างผู้นำศาสนาและศาสนิกชนทุกศาสนา  เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์
 • บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้  วิธีการปฏิบัติด้านศาสนพิธีในวันสำคัญของศาสนาต่าง ๆ
 • สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางศาสนา  เพื่อส่งเสริมให้นำหลักธรรมทางศาสนาไปสู่การเสริมสร้างศีลธรรม  ปลูกฝังคุณธรรม  และจริยธรรม
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  และส่งเสริมการนำหลักธรรมไปพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพื่อสร้างให้นักเรียน  นักศึกษา  ประชาชนเกิดความรู้คู่คุณธรรม
 • ดำเนินการตามกฎหมาย  ว่าด้วยโบราณสถาน  โบราณวัตถุ  และศิลปวัตถุ  รวมทั้งกฎหมายและระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.5  งานส่งเสริมประเพณี  ศิลปะ  วัฒนธรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • ดำเนินการบำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างสรรค์ และเผยแพร่ศิลปวิทยาการ และมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 • ส่งเสริมกระบวนการถ่ายทอดการเผยแพร่ และการเรียนรู้คุณค่าทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น
 • ส่งเสริม สนับสนุน และเผยแพร่ประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมของท้องถิ่น
 • จัดให้มีการเผยแพร่ความรู้เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนในท้องถิ่น ให้มีความรักและหวงแหนศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • จัดตั้งหรือส่งเสริมให้มีการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมท้องถิ่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
 • จัดสรรทรัพยากรและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดูแลรักษา บูรณะศาสนสถาน โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และศิลปกรรมท้องถิ่น
 • จัดให้มีกิจกรรมเพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ที่เน้นเอกลักษณ์ความเป็นไทยและท้องถิ่น
 • จัดสรรงบประมาณอุดหนุนองค์กร ชุมชน สมาคมที่จัดกิจกรรมส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย