กองช่าง

กองช่าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ  ออกแบบการจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรม   การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ   งานออกแบบและเขียนแบบ    การตรวจสอบ  การก่อสร้าง   งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย  งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุง การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง  งานแผนงานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล  การรวบรวมประวัติติดตาม    ควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล   การควบคุม   การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์  อะไหล่  น้ำมันเชื้อเพลิง  รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อม  ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)  การจัดการคุณภาพน้ำ  การควบคุมดูแลรักษาตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย  และมลพิษในด้านอื่น ๆ 
 
กองช่างแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 8 งานดังนี้
 
ส่วนราชการภายในกองช่าง  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 
1.  ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม   งานสถาปัตยกรรม   งานผังเมือง  และงานธุรการ
 
  1.1  งานวิศวกรรม   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม
 • งานวางโครงการและก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม
 • งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม
 • งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
 • งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
 • งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
 • งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.2 งานสถาปัตยกรรม มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานออกแบบ  เขียนแบบ  ทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
 • งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม
 • งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างทางสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย
 • งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
 • งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม
 • งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
 • งานวิเคราะห์  วิจัย  ทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์
 • งานประมาณราคาการก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์
 • งานให้บริการทางด้านสถาปัตยกรรม  มัณฑนศิลป์  และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.3  งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานจัดทำผังเมืองรวม
 • งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ
 • งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
 • งานควบคุมแนวเขตถนน  ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณะประโยชน์
 • งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง
 • งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก  ทางน้ำ
 • งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
 • งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง
 • งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
 • งานวิเคราะห์  วิจัยงานผังเมือง
 • งานวิเคราะห์  วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม
 • งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.4 งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษาจัดเตรียมประสานงาน และให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุอุปกรณ์  ติดต่ออำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
 • งานประชุมและการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่นๆ
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
 • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
 • งานด้านประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายการโยธาและช่างสุขาภิบาล  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค  งานสวนสาธารณะ  งานสถานที่  และไฟฟ้าสาธารณะ  และงานช่างสุขาภิบาล
   
  2.1  งานสาธารณูปโภค  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานด้านการก่อสร้างอาคาร  ถนน  สะพาน  ทางเท้า  เขื่อน  และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ
 • งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง
 • งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร  ถนน  สะพาน  เขื่อน  ทางเท้า
 • งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่
 • งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง
 • งานควบคุมพัสดุ  งานด้านโยธา
 • งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานสวนสาธารณะ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเช่น  สวนสาธารณะ  สวนหย่อม  สวนสัตว์  ฯลฯ
 • งานควบคุม  ดูแล  บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
 • งานดูแล  บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
 • งานจัดทำ  ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่าง ๆ
 • งานประดับ  ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
 • งานให้คำปรึกษาแนะนำ  เผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์
 • งานประมาณราคาทางด้านภูมิสถาปัตย์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.3  งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานออกแบบ  จัดสถานที่  ติดตั้งไฟฟ้า  ทั้งงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่น ๆ
 • งานประมาณการ
 • งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี  ประเพณี  และงานอื่น ๆ
 • งานเก็บรักษาวัสดุ  อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่
 • งานสำรวจ  ออกแบบ  และคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
 • งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล
 • งานให้คำปรึกษา  แนะนำ  ตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.4  งานช่างสุขาภิบาล   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • การจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านวัสดุที่ใช้แล้ว (ขยะ)
 • การจัดการคุณภาพน้ำ และการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรน้ำ
 • การควบคุมดูแลรักษาและตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย
 • การควบคุมและป้องกันปัญหามลพิษทางอากาศ ทางน้ำ ทางเสียง ฯลฯ
 • การดำเนินการตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย