กองคลัง

กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับ  การนำส่งเงิน  การเก็บรักษาเงิน  และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง     ค่าตอบแทน   เงินบำเหน็จ  บำนาญ   เงินอื่น  ๆ  งานจัดเก็บภาษีและเพิ่มประสิทธิภาพ  การจัดเก็บภาษี  โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณฐานะทางการเงิน  การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่าย   ต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน  ประจำปี  งานเกี่ยวกับการพัสดุของเทศบาลและงานอื่น  ๆ  ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย   
 
กองคลังแบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 6 งานดังนี้
 
ส่วนราชการภายในกองคลัง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
 
1.  ฝ่ายบริหารงานคลัง   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานการเงินและบัญชี  งานพัสดุและทรัพย์สิน  และงานธุรการ
   
  1.1  งานการเงินและบัญชี    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
 • งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย
 • งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
 • งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
 • งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
 • งานจัดทำรายงานประจำวัน  ประจำเดือน  ประจำปี  และรายงานอื่น ๆ
 • งานจัดระเบียบเกี่ยวกับการเงินและพัสดุ
 • งานจัดทำระเบียบบัญชีควบคุมการใช้จ่ายเงินและการใช้จ่ายพัสดุ
 • งานควบคุมการใช้จ่ายเงินและพัสดุให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ
 • งานจัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายจริง  ประจำปีงบประมาณ
 • งานจัดทำประมาณการรายรับ  และรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 • จัดทำสถิติการรับและจ่ายเงินนอกงบประมาณ
 • จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับ  และจ่ายเงินสะสม
 • จัดทำสถิติเกี่ยวกับการรับและจ่ายเงินอุดหนุน
 • จัดทำสถิติรายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับงบเฉพาะการ
 • การรายงานสถิติการคลังประจำปี และการให้บริการข้อมูลทางด้านสถิติการคลัง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.2  งานพัสดุและทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานการซื้อและการจ้าง
 • งานการซ่อมและบำรุงรักษา
 • งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ
 • งานการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุและเก็บรักษาพัสดุ
 • งานการจำหน่ายพัสดุ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.3  งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุ  อุปกรณ์  ติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ
 • งานประชุมและการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดและรักษาความปลอดภัยของสถานที่
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์เหรียญจักรพรรดิมาลาและ  ผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ร้องเรียน
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นพิเศษ
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการเงิน  การงบประมาณ  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
 • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
 • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับรายได้และแนะนำอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายพัฒนารายได้  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานพัฒนารายได้  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์และงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
  2.1  งานพัฒนารายได้    มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานศึกษาวิเคราะห์วิจัย และเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และการจัดหารายได้อื่น ๆ ของเทศบาล
 • งานวางแผนและการจัดเก็บรายได้ และการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการจัดเก็บรายได้
 • งานวางแผนและโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
 • งานพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์การประเมิน และกำหนดค่ารายปีของภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่และรายได้อื่น ๆ
 • งานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการชำระภาษีอากร
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งให้ผู้อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีทราบล่วงหน้า
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีรายชื่อของผู้ไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สิน หรือคำร้องภายในกำหนด และรายชื่อผู้ไม่ชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ ภายในกำหนดของแต่ละปี
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินภายในกำหนด
 • งานจัดทำหนังสือแจ้งเตือนแก่ผู้เสียภาษี กรณีไม่มาชำระภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นภายในกำหนด
 • งานประสานงานกับงานนิติการเพื่อดำเนินคดีแก่ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายภาษีท้องถิ่น (ไม่ยื่นแบบ ฯ และไม่ชำระภาษี) ดยเสนอให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการ
 • งานเกี่ยวกับการดำเนินการยึดอายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สิน
 • งานประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการเร่งรัดรายได้
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
 • งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีผู้ที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.5)
 • งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น ๆ
 • งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี  ค่าธรรมเนียมในเบื้องต้น  เพื่อเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่
 • งานแจ้งผลการประเมินค่าภาษีแก่ผู้เสียภาษี
 • งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากรค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น  ๆ
 • งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน   ภาษีบำรุงท้องที่และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5)  ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน
 • งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี
 • งานเก็บรักษาและการนำส่งเงินประจำวัน
 • งานเก็บรักษาและเบิกจ่ายแบบพิมพ์ต่าง ๆ
 • งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น
 • งานพัฒนากิจการพาณิชย์
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.3  งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานคัดลอกข้อมูลที่ดิน
 • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • งานปรับข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่
 • งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
 • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
 • การจัดทำรายงานเสนองานบริการข้อมูล ฯ
 • งานจัดเก็บและบำรุงรักษาแผนที่ภาษี
 • งานปรับข้อมูลในทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารที่เกี่ยวข้อง  (ผ.ท. 1,2,3,4,5, 6,9,11,12,17)
 • งานตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน รหัสชื่อเจ้าของทรัพย์สินและรหัสชื่อผู้ชำระภาษี  (ผ.ท.4 และ 5)
 • งานจัดเก็บและดูแลรักษาทะเบียนทรัพย์สินและเอกสารข้อมูลต่าง ๆ
 • งานจัดทำรายงานประจำเดือน
 • งานควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานบริการข้อมูลแผนที่ภาษีบำรุงท้องที่ และข้อมูลแผนที่เสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน
 • งานบริการข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานบริการข้อมูลผู้ชำระภาษี
 • งานบริการตรวจสอบข้อมูลและรับรองสำเนา
 • งานส่งเสริมการใช้ประโยชน์ของข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย