กองวิชาการและแผนงาน

กองวิชาการและแผนงาน มีหน้าที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผน  ซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่ง  อาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจสังคมการเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้  อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาล และโครงการระดับชาติ  ระดับกระทรวง  ระดับกรม  หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี  รวมทั้งการจัดทำข้อเสนอนโยบาย  แผนแม่บทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ ของเทศบาล  ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ  และการสื่อสารของประเทศไทย    การศึกษาและวิเคราะห์ เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ  และระบบงานคอมพิวเตอร์ของเทศบาล    ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการบริหาร  และการจัดการเกี่ยวกับการศึกษาสาธารณสุข  การจัดเก็บรายได้  การผังเมือง  การพัฒนาชุมชน  การเลือกตั้ง  และการสวัสดิการและปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
 
กองวิชาการและแผนงาน แบ่งออกเป็น 2 ฝ่าย 9 งาน ดังนี้
 
ส่วนราชการภายในกองวิชาการและแผนงาน  มีอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
 
1.  ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ  มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิเคราะห์นโยบายและแผน  งานจัดทำงบประมาณ  และงานวิจัยและประเมินผล 
   
  1.1  งานวิเคราะห์นโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ
 • งานจัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล และหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • งานวิเคราะห์และพยากรณ์การเจริญเติบโตของประชากรในเขตเมืองและความพอเพียงของบริการสาธารณูปโภคหลัก
 • งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ – รายจ่าย ของเทศบาลในอนาคต
 • งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลางและแผนประจำปี
 • งานวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการเพื่อสนองหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 • งานประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาลและหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการในเขตเทศบาลและหน่วยงานใกล้เคียง กับการวางแผนพัฒนา การปฏิบัติตามแผนและประเมินผลตามแผน
 • งานดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาอำเภอ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.2  งานจัดทำงบประมาณ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานจัดเตรียมเอกสารแนวทางในการปฏิบัติงานประจำปีให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ทราบและดำเนินการ
 • งานรวบรวมข้อมูลสถิติและวิเคราะห์งบประมาณ
 • งานเสนอแนะและให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ
 • งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาลและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ถ้ามี)
 • งานศึกษาและสร้างฐานรายได้ใหม่ ๆ ของเทศบาล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.3  งานวิจัยและประเมินผล  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • ศึกษาวิจัย จัดทำ และพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณะและตัวชี้วัดประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาล  ตลอดจนการกำกับดูแลให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด
 • ดำเนินการวางระบบในการติดตาม  และประเมินผลการดำเนินงานของส่วนราชการเทศบาล  ให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลและเกณฑ์ชี้วัดที่กำหนด
 • ศึกษา  วิเคราะห์  จัดทำแผนงานวิจัย  ประสานงาน จัดทำทะเบียนและรวบรวมผลงานวิจัยเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจ สังคม  การศึกษา สาธารณสุข สิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และการบริหารจัดการของท้องถิ่น
 • วิจัยและพัฒนา    สร้างนวัตกรรมใหม่    ทางด้านการบริการสาธารณะการบริหารจัดการ  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.4  งานนิติการ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

 • งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย  ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ  กฎ  ระเบียบ  ข้อบังคับและคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • งานจัดทำนิติกรรม  รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
 • งานสอบสวน  ตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างและการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
 • งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
 • งานนิติกรรมสัญญา  งานเกี่ยวกับความรับผิดทางแพ่ง  อาญา  งานคดีปกครอง และงานคดีอื่น ๆ
 • งานรับเรื่องร้องทุกข์  และร้องเรียน      
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายบริหารงานทั่วไป  มีหน้าที่ควบคุม  ดูแล  และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบริการและเผยแพร่วิชาการ  งานประชาสัมพันธ์  งานวิเทศสัมพันธ์  และงานธุรการ
   
  2.1  งานบริการและเผยแพร่วิชาการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • กำหนดนโยบาย  ระเบียบ  มาตรฐาน  หลักเกณฑ์  วิธีการในการจัดระบบและให้บริการสารสนเทศทางกฎหมายและวิชาการของเทศบาล และเป็นศูนย์ข้อมูลทางกฎหมายและวิชาการของเทศบาล
 • ดำเนินการและสนับสนุนการจัดหาหนังสือ  วารสาร  สิ่งพิมพ์  และเอกสารสื่อโสตทัศนูปกรณ์  ข้อมูลทางวิชาการทันสมัย  และทรัพยากรสารสนเทศให้กับห้องสมุดประจำเทศบาลและโรงเรียนในสังกัดเทศบาล  และตามที่หน่วยงานอื่นร้องขอ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการศึกษา  ค้นคว้า  จัดทำเอกสาร  วารสาร  บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ไว้ให้บริการและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการตอบข้อหารือ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ  กำหนดมาตรการหลักเกณฑ์ วิธีการ และจัดทำคู่มือปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานเผยแพร่ข่าวสารของเทศบาล
 • งานเผยแพร่สนับสนุนผลงาน นโยบายของเทศบาล อำเภอ จังหวัด กรมและรัฐบาล
 • งานเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
 • งานศึกษา งานวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมข้อคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่เพื่อเสนอแนะฝ่ายบริหาร พิจารณาวางหลักเกณฑ์ปรับปรุงและแก้ไขระเบียบวิธีการปฏิบัติงานให้เหมาะสม และสัมพันธ์กับนโยบายของประเทศ
 • งานบันทึกกิจกรรมและผลงานของเทศบาลด้วยภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวพร้อมจัดเก็บภาพอย่างเป็นระบบ เพื่อใช้และเผยแพร่ในเวลาอันสมควร
 • งานรวบรวมข้อมูล สถิติต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารและเพื่อการประชาสัมพันธ์
 • งานประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย และประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ทุกรูปแบบงานสารนิเทศ
 • งานดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.3  งานวิเทศสัมพันธ์   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • ประสานการดำเนินงานด้านการต่างประเทศของเทศบาลกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
 • จัดทำนโยบายและแผนความร่วมมือและงบประมาณด้านต่างประเทศ  รวมทั้งการวางแผนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลการพัฒนาของเทศบาล
 • ประสานการระดมทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างประเทศ  เพื่อพัฒนาบุคลากรของเทศบาล  รวมทั้งประสานการระดมนักวิชาการ  เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการด้านต่าง ๆ            ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานระหว่างประเทศ
 • ประสาน  ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา  บริการให้คำปรึกษา  แนะนำด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลของประเทศไทยกับต่างประเทศ  เพื่อให้เทศบาลมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบเทศบาลของประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค (5) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.4. งานธุรการ   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสารบรรณ
 • งานดูแลรักษา  จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่าง  ๆ
 • งานประชุมและการประสานงานเกี่ยวกับการประชุมต่าง ๆ
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาลและหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานตรวจสอบแสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานรักษาความสะอาดและความปลอดภัยของสถานที่ราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลา  และผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศ
 • งานรับเรื่องราวร้องทุกข์และร้องเรียน
 • งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน  ลูกจ้าง  และการให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
 • งานดำเนินการเกี่ยวการเงินงบประมาณ การบัญชี การพัสดุและทรัพย์สินของกอง
 • งานสวัสดิการของกองหรือฝ่าย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.5 งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น  มีหน้าที่รับผิดชอบในการวิเคราะห์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของท้องถิ่น สร้างการเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลระหว่างเทศบาล  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นและระหว่างเทศบาลตำบลบางพระกับส่วนราชการ องค์กรต่างๆ  ตลอดจนควบคุม  บำรุงรักษาระบบสารสนเทศของเทศบาลตำบลบางพระ  รวมถึง
 
 • การศึกษา วิเคราะห์เสนอแนะนโยบายและจัดทำแผนแม่บทด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • การศึกษาวิเคราะห์ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์ การออกแบบระบบฐานข้อมูลกลาง การเชื่อมโยงและประสานเชื่อมโยงข้อมูลรวมทั้งปรับปรุงแก้ไขระบบฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์
 • การวิเคราะห์เพื่อออกแบบและพัฒนาเพื่อการวางระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตำบลบางพระ และการเชื่อมโยงเครือข่ายมหาดไทย
 • การวิเคราะห์ตรวจสอบติดตามและบำรุงรักษาระบบเครือข่าย Intranet และ Internet ความเร็วสูง รวมทั้งการพัฒนาจัดทำและดูแลรักษา webpage ของเทศบาลตำบลบางพระ
 • การจัดทำชุดคำสั่ง และการประมวลผลคอมพิวเตอร์ การบำรุงรักษาชุดคำสั่งประมวลผลให้มีความถูกต้อง ทันสมัยและพัฒนาให้เหมาะสมกับงานตามภารกิจของเทศบาลตำบลบางพระ
 • การดำเนินการตามแนวนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ต้องใช้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของเทศบาลตำบลบางพระ
 • ส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและการบริการประชาชน
 • การจัดทำรายงานการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค แนวทางแก้ไข จุดแข็ง จุดอ่อนของระบบงาน เพื่อการแก้ไขพัฒนาและปรับปรุงโดยใช้หลักการด้านวิชาการ เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมขีดความสามารถของเทศบาล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • จัดให้มีระบบการเพิ่มและเผยแพร่ความรู้และการเรียนรู้เพื่อการสร้างสรรค์ทางปัญญา ไม่ว่าโดยผ่านสิ่งพิมพ์ สิ่งตีพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อเทคโนโลยีอื่นใดอันทันสมัย ซึ่งสามารถดึงดูดความสนใจการเรียนรู้ได้
 • ส่งเสริม สนับสนุน หรือจัดให้มีศูนย์บริการวิทยาการความรู้ ในรูปแบบที่หลากหลายในด้านต่าง ๆ ไม่ว่าด้านประวัติศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศิลปะ วัฒนธรรม ค่านิยม หรือวิถีชีวิตของคน
 • ส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตที่สอดคล้องกับสังคมสมัยใหม่และอนาคต
 • ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีนิสัยรักการอ่านและการเรียนรู้
 • จัดให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า "คณะกรรมการบริหารสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้" โดยให้คณะกรรมการบริหารมีอำนาจหน้าที่ควบคุมดูแลกิจการทั่วไปของสำนักงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และมีอำนาจหน้าที่กำหนดทิศทาง เป้าหมายและนโยบายในการบริหารงานของสำนักงาน อนุมัติแผนงานโครงการและงบประมาณ ออกระเบียบข้อบังคับ ข้อกำหนด หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ของสำนักงานและอื่น ๆ
 • ให้จัดตั้งหน่วยงานเฉพาะด้านหรือศูนย์ เป็นหน่วยงานภายในของสำนักงาน ประกอบด้วย