กองวิชาการและแผนงาน

 

กองวิชาการและแผนงาน

           

มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและแผนซึ่งมีลักษณะเพื่อประกอบการกำหนดนโยบายจัดทำแผนหรือโครงการ ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนและโครงการต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นนโยบายแผนงานและโครงการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหารหรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้ อาจเป็นนโยบายแผนงานของเทศบาลหรือโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม หรือระดับจังหวัดแล้วแต่กรณี แบ่งออกเป็นฝ่ายงาน ดังนี้

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ประกอบด้วย

                        - งานธุรการ

                        - งานนิติการ

                        - งานบริการและเผยแพร่วิชาการ

                        - งานบริการข้อมูลข่าวสารทางท้องถิ่น

            มีหน้าที่รับผิดชอบงานงานสารบรรณ งานดูแลรักษา จัดเตรียมและให้บริการเรื่องสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ การติดต่อและอำนวยความสะดวก งานจัดทำคำสั่งและประกาศ งานสวัสดิการต่าง ๆ งานทางกฎหมายเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่าง และตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง งานจัดทำนิติกรรม งานสอบสวน การพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัย การร้องทุกข์ อุทธรณ์ และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ งานเผยแพร่ข่าวสารและสนับสนุนผลงานของท้องถิ่น งานศึกษาดูแลระบบงานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อื่นๆ และงานสารนิเทศ เป็นต้น

            ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ประกอบด้วย

                        - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน

                        - งานจัดทำงบประมาณ

มีหน้าที่รับผิดชอบงานรวบรวมวิเคราะห์และให้บริการข้อมูลสถิติที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการ

วางแผนและการประเมินผลตามแผนทุกระดับ งานวิเคราะห์และคาดคะเนรายได้ - รายจ่าย งานจัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา การกำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนา งานจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเทศบาล งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม เป็นต้น