สำนักปลัดเทศบาล

สำนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของเทศบาล  และราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกอง  หรือส่วนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ  การส่งเสริม  สนับสนุน  พัฒนา  และประสานงานตามนโยบาย  แนวทางและแผนปฏิบัติการ  นโยบายพิเศษ  นโยบายเร่งด่วน  ยุทธศาสตร์  การแปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนปฏิบัติราชการ  กำหนดเป้าหมายการให้บริการ  กำหนดกรอบวงเงิน  งบประมาณ  แผนงบประมาณ  รวมทั้งกำกับและเร่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล  นโยบายพิเศษ  นโยบายเร่งด่วนของเทศบาล  อำเภอ  จังหวัด  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล  ตลอดจนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   พ.ศ. 2542
 
 
สำนักปลัดเทศบาลแบ่งออกเป็น 3 ฝ่าย 16 งาน ดังนี้
 
1. ฝ่ายอำนวยการ   มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ   
งานธุรการ  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว งานสำนักงานนายกเทศมนตรี  งานอาคารและสถานที่  งานกิจการพลังงาน
 
  1.1 งานธุรการ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานสารบรรณของเทศบาล
 • งานเลขานุการและงานประชุมสภาเทศบาล  คณะผู้บริหารเทศบาล และพนักงานเทศบาล
 • งานสาธารณกุศลของเทศบาล  และหน่วยงานต่าง  ๆ  ที่ขอความร่วมมือ
 • งานการตรวจสอบ  แสดงรายการเกี่ยวกับเอกสารสำคัญของทางราชการ
 • งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  เหรียญจักรพรรดิมาลาและผู้ทำคุณประโยชน์
 • งานจัดทำคำสั่งและประกาศของเทศบาล 
 • งานจัดทำฎีกา  และเบิกจ่ายเงินทุกประเภทของหน่วยงาน
 • งานจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
 • งานโอนแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณของหน่วยงาน
 • งานดำเนินการเกี่ยวกับการให้บริการ  การเงิน  การบัญชี  การพัสดุและทรัพย์สินของสำนักปลัดเทศบาลและหน่วยงาน
 • งานพิมพ์หนังสือตามที่ได้รับมอบหมาย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  1.2  งานส่งเสริมการท่องเที่ยว  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • การพิจารณาออกใบอนุญาตและหนังสือรับรองต่าง ๆ  เกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวซึ่งเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
 • การจดทะเบียนการพิจารณาต่อใบอนุญาตและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในใบอนุญาต
 • ควบคุมการจัดทำทะเบียน  ควบคุม  ติดตาม  ให้ผู้ประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยว  เช่น  เผยแพร่  ให้คำแนะนำ  ความรู้  ข่าวสาร  ต้อนรับอำนวยความสะดวก
 • การควบคุมการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความจำเป็น
 • การส่งเสริมการท่องเที่ยวท่องเที่ยวตามเหตุการณ์และความจำเป็น
 • จัดทำรายงานสถิติความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว
 • ฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
  1.3 งานสำนักงานนายกเทศมนตรี  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานต้อนรับและอำนวยความสะดวกบุคคล
 • งานบริการติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกสำนักงาน
 • งานตรวจสอบหนังสือและแฟ้มเอกสาร
 • งานจัดทำข้อมูลและเอกสารเบื้องต้นให้ผู้บริหาร
 • งานร่างหนังสือ  พิมพ์หนังสือ  และเตรียมเอกสารให้ผู้บริหาร
 • งานเลขานุการและงานการประชุมของนายกเทศมนตรี  งานบริหารทั่วไปและช่วยอำนวยการ
 • รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์  กลั่นกรองเรื่องเพื่อเสนอต่อนายกเทศมนตรี  รวมทั้งเสนอความคิดเห็นประกอบการวินิจฉัยสั่งการของนายกเทศมนตรี
 • สนับสนุนการทำงานของนายกเทศมนตรีในการดำเนินงานทางการเมือง  ระหว่างนายกเทศมนตรีด้วยกัน ผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น  สภาเทศบาลและประชาชน
 • ประสานงานการตอบกระทู้   ชี้แจงญัตติ   ร่างเทศบัญญัติ     และกิจการอื่นทางการเมือง
 • ประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายของนายกเทศมนตรีกับส่วนราชการในสังกัดเทศบาลและอื่น ๆ
 • ดำเนินการพิจารณาเรื่องร้องทุกข์  ร้องเรียน  หรือร้องขอความช่วยเหลือต่อนายกเทศมนตรี
 • การประชาสัมพันธ์  ชี้แจงทำความเข้าใจและให้ข้อมูลแก่สื่อมวลชนในเรื่องต่างๆ  ที่เกี่ยวกับเทศบาลและนายกเทศมนตรี
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
  1.4  งานอาคารและสถานที่  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • เปิด – ปิด  สำนักงาน  เครื่องปรับอากาศ  ตามเวลาที่กำหนด
 • ควบคุม  ดูแล  รักษาความสะอาดสำนักงาน  สถานที่บริเวณสำนักงานทั้งหมด  และวัสดุอุปกรณ์ต่าง  ๆ  ในบริเวณสำนักงาน
 • ดูแล  รักษาความปลอดภัยของสถานที่  และทรัพย์สินของเทศบาล
 • ดูแล  รักษา  จัดเตรียม  และให้บริการเรื่องสถานที่  วัสดุอุปกรณ์  การติดต่อและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง  ๆ
 • ซ่อมแซม  และบำรุงรักษาอาคาร  สถานที่  สำนักงานในเทศบาล  ให้อยู่ในสภาพดี  สะอาด  พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบ  และติดตามการปฏิบัติงานในการใช้อาคาร  สถานที่  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และการจัดสถานที่ให้เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในโครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
  1.5 งานกิจการพลังงาน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • วิจัย  ค้นคว้า  และพัฒนาพลังงานทดแทน
 • ศึกษา  วิเคราะห์  เพื่อจัดทำแผนงาน  แนวทาง  และกลยุทธการอนุรักษ์พลังงาน  และพลังงานทดแทน
 • ติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พลังงาน  และพัฒนาพลังงานทดแทน
 • จัดทำสถิติ  บันทึกประวัติการซ่อมแซมและบำรุงรักษา  และจัดทำรายงานการใช้พลังงาน  น้ำมันเชื้อเพลิง  เครื่องยนต์  ยานพาหนะ  เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยงข้องดำเนินการต่อไป
 • การควบคุมดูแลการเดินเครื่องยนต์  บำรุงรักษา  และแก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้น
 • ส่งเสริม  รณรงค์  และสนับสนุนการจัดตั้งองค์กร  และกลุ่มเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านพลังงานในท้องถิ่น
 • เผยแพร่  ถ่ายทอด  รณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านพลังงาน  และพลังงานทดแทน
 • ซ่อมแซม  และบำรุงรักษายานพาหนะในส่วนราชการ  ให้อยู่ในสภาพดี  สะอาด  พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา
 • ตรวจสอบ  และติดตามการปฏิบัติงานในการใช้ยานพาหนะ  ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  และเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในภารกิจต่าง ๆ ของส่วนราชการ
 • ควบคุม  ดูแล  บำรุง  รักษา  และจัดเก็บวัสดุ  อุปกรณ์  เครื่องมือเครื่องใช้ที่เกี่ยวกับการดูแล  บำรุง  รักษา  ยานพาหนะ  ให้เหมาะสม  สะดวก และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา   
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
2.  ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานบรรจุแต่งตั้ง  งานพัฒนาบุคลากร  งานสวัสดิการ  งานนวัตกรรมทุนมนุษย์ 
  2.1 งานบรรจุแต่งตั้ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
 • งานบรรจุ  แต่งตั้ง  โอน  ย้าย  และเลื่อนระดับ
 • งานสอบแข่งขัน  สอบคัดเลือก  และการคัดเลือก
 • งานทะเบียนประวัติ  และบัตรประวัติคณะผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานและลูกจ้าง
 • งานจัดทำแผนอัตรากำลัง   3    ปี   แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง  3  ปี 
 • งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่ง  และอัตรากำลัง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2.2  งานพัฒนาบุคลากร  มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 
 • งานประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
 • งานพัฒนาบุคลากร  เช่น  การฝึกอบรม  การสัมมนา  การศึกษาและดูงาน การลาศึกษาต่อ  การขอรับทุนการศึกษา
 • งานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานและลูกจ้าง  การให้บำเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษ
 • งานจัดทำประมวลจริยธรรมจรรยาข้าราชการ  และลูกจ้าง  รวมทั้งการทบทวนปรับปรุง
 • งานดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกา  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  พ.ศ. 2546
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  2.3  งานสวัสดิการ  มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
 
 • งานสวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
 • งานลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น  ๆ
 • งานเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)
 • งานกองทุนสวัสดิการพนักงาน  และลูกจ้างเทศบาล
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย
  2.4 งานนวัตกรรมการจัดการทุนมนุษย์  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • ส่งเสริม  สนับสนุน  และดำเนินการพัฒนาเพื่อสร้างองค์กร  และระบบนวัตกรรม  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมในองค์กร
 • สร้างความตื่นตัว  ใฝ่รู้และบรรยากาศนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กร  โดยการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  ทั้งในระดับบุคคล  องค์กร  ชุมชน  และประชาชน
 • สร้างกระบวนการส่งเสริมวัฒนธรรมนวัตกรรม  ใน  3  รูปแบบ  คือ  ระบบพัฒนาความใฝ่รู้สู้สิ่งยาก  ระบบการส่งเสริมความสำเร็จด้านนวัตกรรม และระบบเครือข่ายนวัตกรรม
 • ยกระดับความสามารถด้านนวัตกรรมของบุคลากร  อันก่อให้เกิดระบบนวัตกรรมแห่งชาติที่เข้มแข็ง
 • การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการของเทศบาล  โดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการ  เช่น  ระบบรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (TQA) , การบริหารมุ่งผลลัพธ์ (RBM) , ไคเซ็น  ฯลฯ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของส่วนราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
3. ฝ่ายปกครอง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของ 
งานทะเบียนราษฎรและบัตร  งานเลือกตั้ง  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  และงานนิติการ  งานรักษาความสงบ  งานเทศกิจ  และงานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย
  3.1  งานทะเบียนราษฎรและบัตร  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานตามพระราชบัญญัติการทะเบียนราษฎร  และบัตรประจำตัวประชาชน
 • งานสืบสวน สอบสวน หาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุคคลสถานที่  เพื่อการรับรองบุคคลหรือการอื่นใด
 • งานสนับสนุนและจัดเตรียมการเลือกตั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายชื่อ  ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย
  3.2  งานเลือกตั้ง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น  พ.ศ. 2545  รวมทั้งข้อกำหนด  ระเบียบ  ประกาศ  คำสั่ง  หนังสือสั่งการของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ฯลฯ
 • การจัดเตรียมการเลือกตั้งทุกประเภท  ตามกฎหมายและระเบียบที่กำหนด  โดยประสานกับงานทะเบียนราษฎรและบัตรเกี่ยวกับบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้งและอื่น ๆ
 • การประชาสัมพันธ์และรณรงค์การเลือกตั้ง
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3.3  งานส่งเสริมการมีส่วนร่วม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น  การทำประชามติ   การทำประชาพิจารณ์   การทำประชาคม  และอื่น ๆ
 • การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนในหลายรูปแบบทั้งด้านการจัดเก็บรายได้  การจัดทำแผน  การจัดการขยะ  สิ่งแวดล้อมความปลอดภัยการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และอื่น ๆ
 • การคิดค้นและเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กรในหลากหลายทิศทาง  เช่น  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  การจัดทำประชาคมพนักงาน  การมีส่วนในกิจกรรมเทศบาล  และอื่น ๆ
 • การประชาสัมพันธ์กิจการสภาเทศบาล 
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3.4  งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานป้องกันและระงับอัคคีภัย 
 • งานวิเคราะห์และพิจารณา  ทำความเห็น  สรุป  รายงาน  เสนอแนะ  รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย  และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น ๆ  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย
 • งานตรวจสอบ  ควบคุม  ดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในการป้องกันบรรเทาและระงับสาธารณภัยต่าง  ๆ
 • งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน
 • งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
 • งานฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3.5  งานรักษาความสงบ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ  อาคารสำนักงานต่าง ๆ
 • ศึกษาและวิเคราะห์ข่าว  เพื่อเสนอแนะวางแผน  หรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ
 • งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
 • งานมวลชนต่าง ๆ เช่น  การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน  การฝึกอบรม อปพร.
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3.6  งานเทศกิจ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • งานตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด  หาบเร่  แผงลอย  รวมทั้งกิจการการค้าที่น่ารังเกียจ  และอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ 
 • งานควบคุม  ตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและ กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตเทศบาล 
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
  3.7  งานสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  มีหน้าที่เกี่ยวกับ
 
 • การสร้างความตื่นตัว  และบรรยากาศวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในองค์กร  ทั้งในระดับบุคคล  องค์กร  ชุมชน  และประชาชน
 • ดำเนินการฝึกอบรมให้ความรู้  สร้างจิตสำนึกให้ประชาชน  ชุมชน  เห็นความสำคัญของความปลอดภัย  และปฏิบัติจนเป็นนิสัย  ทั้งความปลอดภัยทางถนน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  ความปลอดภัยของอาคารบ้านเรือน  ความปลอดภัยจากสารเคมี  และอื่น ๆ
 • สนับสนุน  ส่งเสริม  และดำเนินการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัย  เช่น  สนับสนุนให้ประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลปฏิบัติตามเทศบัญญัติ  ข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • งานสร้างเครือข่ายความปลอดภัยต่อกลุ่ม  ชุมชน  ชมรม  สมาคม  อาสาสมัคร  โรงเรือน  วัด  โรงพยาบาล  โรงงาน  บริษัท  ห้างร้าน   ตลาด  ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และอื่น ๆ
 • ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
4.  ฝ่ายป้องกันและรักษาความสงบ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย