หัวหน้าส่วนราชการ

yanwut tepaypanakitedit

 นายญาณวุฒิ เพทายพนากิจ

ปลัดเทศบาล

 

 

 

(ว่าง) 

รองปลัดเทศบาล  

  

 

 


(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองสาธาณสุข

(ว่าง)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

(ว่าง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

 

 

 

 

 

 

jirasak payungwong 

 

 

 

 

นายปริญญา การคุณี

รก.ผู้อำนวยการกองคลัง

นายจีรศักดิ์ พยุงวงศ์

 

ผู้อำนวยการกองช่าง

นายปริญญา การคุณี


รก.ผู้อำนวยการกองการศึกษา

 

 

 

 

 

  

 wachira sangtong

  

 
 

นายวชิระ แสงทอง


รก.ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน