สภาเทศบาล

 

new prawintitaa

 

นางสาวปวินท์ทิตา หลีนวรัตน์
 

ประธานสภา

 

teerawat

 

นายธีระวัฒน์ เหมะรา

รองประธานสภา

 

sirikanya

 

นางสิริกัญญา เสาะแสวง

เลขาประธานสภา


 

สมชิกสภาเทศบาล เขต 1new prawintitaa


teerawat 

นางสาวปวินท์ทิตา หลีนวรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธีระวัฒน์ เหมะรา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

   

sirikanya

 

 wisan kansan

นางสาวสิริกัญญา เสาะแสวง


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวิศาล แก่นสาร


สมาชิกสภาเทศบล เขต 1

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์สีห์ ศรีปทุมทอง


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 tongtanachot

 

 oungoon

นายทองธนโชติ ชีกรรแสง


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเอื้ออังกูร มานะกิจไพศาล


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   

new piroj

 

 

นายไพโรจน์ กล้าหาญ


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายศิชล สวัสดี
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   

 

 

 

 

เรืออากาศตรีปราโมทย์ กัญหาวงศ์


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวกัญภรณัฎฐ์ หลีนวรัตน์
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2