• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศเทศบาล pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเจริญทรัพย์  ม. 4 ต.ลำรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกซอยลำภู ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon
• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ (ตีเส้นจราจร) และ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon

สภาเทศบาล

 

new prawintitaa

 

นางสาวปวินท์ทิตา หลีนวรัตน์
 

ประธานสภา

 

teerawat

 

นายธีระวัฒน์ เหมะรา

รองประธานสภา

 

sirikanya

 

นางสิริกัญญา เสาะแสวง

เลขาประธานสภา


 

สมชิกสภาเทศบาล เขต 1new prawintitaa


teerawat 

นางสาวปวินท์ทิตา หลีนวรัตน์

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายธีระวัฒน์ เหมะรา

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

   

sirikanya

 

 wisan kansan

นางสาวสิริกัญญา เสาะแสวง


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

นายวิศาล แก่นสาร


สมาชิกสภาเทศบล เขต 1

 

 

 

 

 

 

นายพงศ์สีห์ ศรีปทุมทอง


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 

 

 tongtanachot

 

 oungoon

นายทองธนโชติ ชีกรรแสง


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายเอื้ออังกูร มานะกิจไพศาล


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   

new piroj

 

 

นายไพโรจน์ กล้าหาญ


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นายศิชล สวัสดี
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
   

 

 

 

 

เรืออากาศตรีปราโมทย์ กัญหาวงศ์


สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

นางสาวกัญภรณัฎฐ์ หลีนวรัตน์
 

สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2