วิสัยทัศน์และนโยบาย

วิสัยทัศน์และนโยบาย


วิสัยทัศน์

"การคมนาคมสะดวก ปลอดมลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง การจัดการบ้านเมืองที่ดี"


นโยบาย

1.  ด้านการคมนาคมทางบกและทางน้ำ
 

1. ปรับปรุงพัฒนาดูแลความสะอาดทางบกและทางน้ำคูคลอง และทางระบายน้ำ

2. ประสานงานกับกรมทางหลวงเพื่อผลักดันให้มีสะพานลอยพร้อมหลังคามาตรฐาน

3. ประกาศเขตพื้นที่ขับขี่ปลอดภัยและกวดขันวินัยจราจร

4. ผลักดันให้มีกล้องวงจรปิด CCTV บนถนนสายหลัก

5. ประสานงานกับกรมทางหลวงผลักดันให้มีสัญญาณไฟจราจรตามทางแยกพร้อมไหล่ทางเพื่อความปลอดภัย

2.  ด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย
 

1. สำรวจข้อมูลจัดทำทะเบียนผู้ประสพปัญาหาด้านที่อยู่ โดยส่งเสริมสนับสนุนพัฒนาศักยภาพชุมชน เพื่อส่งส่งเสริมพัฒนาจัดหาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนที่ไม่มีที่อยู่ อาศัย (เป็นของตนเอง) โดยประสานบูรณาการแก้ไขปัญหาร่วมกับหน่วนงานที่เกี่ยวข้อง

2. ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ประสบปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติและช่วย เหลือผู้ด้วยโอกาสในชุมชุมชนให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง

3.  ด้านการเมืองและการบริหาร
 

1. บริหารงานด้วยระบบจัดการบ้านเมืองที่ดี

2. กระจายอำนาจสู่ชุมชนและกระจายงบประมาณให้แก่ชุมชนเพ่อบริหารจัดการด้วยตนเอง ภายใต้กรอบระเบียบและกฎหมาย

3. จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องทุกข์ ตลอด 24 ชั่วโมง

4. ส่งเสริมประชาธิปไตยให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรมของเทศบาล

6. พัฒนาและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถให้กับพนักงานและลูกจ้าง

7. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงานให้เพียงพอและทันสมัย เพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและให้บริการประชาชนทั่วไปได้รับความ สะดวก รวดเร็ว

8. จัดทำระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดเก็บภาษี การวางแผนเพื่อการพัฒนาการให้บริการประชาชน

9. ส่งเสริมบทบาทชุมชนและประชาคมที่เข้มแข็งในการมีส่วนร่วมพัฒนา โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนและประชาคมไดร่วมให้คำปรึกษาข้อเสนอแนะ ร่วมดำเนินกิจกรรมและติดตามจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้สอดคล้องกับความต้อง การ

4.  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 

           มุ่งเน้นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะให้ครอบคลุม ทุกพื้นที่ โดยยกระดับคุณภาพและมีมาตรฐานความปลอดภัยอย่างสอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาในผังเมือง โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ คือ

1. ประสานกรมทางหลวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับถนนที่น้ำท่วมขัง ให้สูงขึ้นจากเดิมประมาณ 50-80 เซนติเมตร และสร้างระบบป้องกันน้ำท่วม ระบบระบายน้ำให้มีประสิทธิภาพ

2. พัฒนาปรับปรุงถนนสายหลัก สายรอง ตรอก ซอย ให้สามารถใข้การได้อย่างดีและปลอดภัย

3. จัดให้มีบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จัดขยายพื้นที่ให้บริการบำรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาบาดาล และผลักดันให้มีการขยายเขตประปาให้ทั่วถึง ทุกชุมชน

4. ติดตั้งให้ส่องสว่างในทางสาธารณะทุกเส้นทาง

5. ปรับปรุงแก้ไขระบบระบายน้ำเพิ่มเติมและซ่อมแซมสะพานทางเดินเท้า

6. จัดให้มีสวนสาธารณะและมีสนามกีฬาในเขตเทศบาล

5.  ด้านการพัฒนาสังคม
 

         มุ่งเน้นการพัฬนาคุณภาพของคนในด้านการศึกษา ให้คนมีคุณภาพอย่างสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคม พร้อมกับนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม มาใช้ประโยชน์ในชีวิต โดยมีแนวทางการพัฒนาดังนี้

1. พัฒนาให้มีคุณภาพคุณธรรมนำความรู้อย่างเท่าเที่ยมกัน

2. จัดตั้งสวัสดิการชุมชน แก้ไขช่วยเหลือ สงเคราะห์คนชรา คนพิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีคุณสมบั้ติตามระเบียบฯ ให้ได้รับเงินสงเคราะห์แก่ผู้ด้อยโอกาส

3. สนับสนุนผู้สูงอายุและผลักดันให้มีการจัดตั้งศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุในเขตเทศบาล

4. ส่งเสริมสนับสนุนจัดให้มีการรวมกลุ่มจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ชุมชน

5. สนับสนุนบทบาทของสถาบันครอบครัวให้เป็นสถาบันหลักในการพัฒนา

6. จัดให้มีโครงการคลังสมองท้องถิ่น,

7. ส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพและการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนให้มีการเล่นกีฬาชนิดต่างๆ ในชุมชนและให้มีการแข่งขันกีฬาระหว่างชุมชน

8. สนับสนุนส่งเสริมด้านกีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป

6.  ด้านการศึกษา
 

1. สนับสนุนงบประมาณให้กับโรงเรียนในเขตเทศบาลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการศึกษา

2. พัฒนาศักยภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปรับปรุงคุณภาพการเรียน การสอน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ให้อยู่ในระดับมาตฐานเดียวกัน โดยการพัฒนาด้านสถานที่ บุคลากร อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ ให้อยู่ในเกณฑ์โดยมีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย

3. จัดให้มีแหล่งข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนได้ค้นคว้าศึกษาเรียนนรู้ด้วยตนเองใน ชุมชน และจัดให้มีหอสมุดประชาชนพร้อมบรรณารักษ์ประจำการ

4. สนับสนุนขยายการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ผู้ด้อยโอกาสอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์ที่รัฐบาลกำหนด

5. จัดให้มีศูนย์ฝึกอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล เพื่อให้มีคุณภาพและตรงต่อเความต้องการของตลาดแรงงาน

6. สนับสนุนกิจกรรมและจัดให้มีโครงการกิจกรรมนันทนาการเพื่อเสริมสร้างความรู้

7.  ด้านสาธารณสุข
 

1. ส่งเสริมให้มีการดูแลสุขภาพอนามัยและให้บริการด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุมและทั่วถึง

2. จัดให้มีบริการศูนย์สาธารณสุขตลอด 24 ชั่วโมง โดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพ

3. จัดให้มีบริการรถพยาบาลฉุกเฉินสำหรับประชาชนในเขตเทศบาล ตลอด 24 ชั่วโมง โดยบุคลากรและอาสาสมัครที่ผ่านการฝึกอบรม

4. ปรับปรุงคุณภาพด้านการให้บริการสาธารณสุข บุคลากรด้านสาธารณสุข และการบริหารจัดการ

5. ส่งเสริมพัฒนาอนามัยและสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยด้านอาหาร ตามท้องตลาดและตู้น้ำดื่มอย่างสม่ำเสมอ

6. เร่งรัดการสร้างหลักประกันสุขภาพให้ประชาชน โดยเฉพาะผู้ยากจน ตั้งแต่การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกัน และการรักษา

7. รณรงค์ป้องกันการฉีดวัคซีนพิษสุนัขบ้าน การพ่นหมอกควันกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก

8. พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ด้านสาธารณสุข โดยใช้สื่อ และวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ

8.  ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม
 

       จะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของแต่ละศาสนาอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งมีแนวทาง ดังนี้

1. ส่งเสริมขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี

2. ส่งเสริมและอนุรักษ์งานประเพณีท้องถิ่นสืบต่อไป

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนาในชุมชนอย่างทั่วถึง เช่น การทำบุญในวันพระและการทำบุญในเทศกาลต่างๆ เป็นต้น

4. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็ก สตรี คนชราเข้าร่วมกิจกรรมงานประเพณีต่างๆ ของชุมชน เช่น การแห่เทียนเทศกาลเข้าพรรษา

9.  ด้านความสงบเรียบร้อย
 

1. รณรงค์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้ชุมชนเป็นผู้สอดส่องป้องกัน และให้ข่าวเกี่ยวกับผู้ค้า และผู้เสพกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

2. พัฒนาปรับปรุงด้านการดูแลรักษาความสงบ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน โดยร่วมกับสถานีตำรวจภูธรธัญบุรี ดดยมีมาตรการเฝ้าระวังและมาตรการแก้ไขระงับเหตุ รวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนในการวางแผนป้องกันภัยโดยรวม

3. สนับสนุนให้มีตำรวจชุมชน (ตำรวจบ้าน) เฝ้าระวังภัยและดูแลความปลอดภัยในชุมชน

4. สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนในพื้นที่ให้มีสถานที่ เครื่องมือ และเครื่องใช้ที่จำเป็น

10.  ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 

1. สนับสนุนให้มีการจัดตั้งศูนย์เตือนภัยภิบัติแห่งชาติ ในชุมชนพรพิมาน ชุมชนการเคหะคลองหก และชุมชนอื่นๆ ในเขตเทศบาลตำบลธัญบุรี

2. ขุดลอกคลอง ยกระดับคันคลอง ลอกท่องน้ำทิ้งสาธารณะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง

3. ปรับปรุงเครื่องมือเครื่องใช้ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้พร้อมใข้งานอยู่เสมอ

4. จัดอบรมบุคลากรของเทศบาลและอาสาสมัครให้มีความพร้อมอยู่เสมอ

5. จัดให้มีเครื่องมือหนักเก็บหญ้าแห้ง วัสดุไวไฟ บริเวณชุมชนเพื่อป้องกันอัคคีภัยในฤดูแล้ง

6. ประสานการประปาเพิ่มหัวจ่ายน้ำสำหรับดับเพลิงในที่สาธารณะ

7. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และถ่ายทอดความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้แก่ประชาชนในเขตเทศบาล