ภารกิจเทศบาล

  • พิมพ์

ภารกิจของเทศบาลตำบล


1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 

1.1 การจัดการศึกษา

1.2 การส่งเสริมกีฬา สุขภาพการป้องกันควบคุมโรค

1.3 การสงเคราะห์ สวัสดิการคุณภาพชีวิตและพัฒนาสถาบันครอบครัว

1.4 การพัฒนาการประกอบอาชีพ

2.  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
 

2.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2 บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว

3.  ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
 

3.1 การพัฒนาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

3.3 การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP)

4.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 

4.1 การจัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ

4.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.3 การแก้ปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น

4.4 การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค

4.5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.6 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

4.7 การพัฒนาองคืกรและบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น