• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักปลัดเทศเทศบาล pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อถังรองรับขยะ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 240 ลิตร ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อเครื่องดับเพลิง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนเจริญทรัพย์  ม. 4 ต.ลำรังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี มีความประสงค์ประกวดราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอลฟัลท์ติกซอยลำภู ม.4 ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้
  - ประกาศ pdf-icon
  - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง pdf-icon
  - แบบแปลนเทศบาล pdf-icon 
  - แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง pdf-icon
• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาซ่อม/เปลี่ยนกล้องวงจรปิดภายในสำนักงานเทศบาลตำบลธัญบุรี ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้ pdf-icon

• เทศบาลตำบลธัญบุรี เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง โครงการจ้างเหมาบริการ (ตีเส้นจราจร) และ จัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ดังรายละเอียดแนบมาด้วยนี้  pdf-icon

ภารกิจเทศบาล

ภารกิจของเทศบาลตำบล


1.  ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 

1.1 การจัดการศึกษา

1.2 การส่งเสริมกีฬา สุขภาพการป้องกันควบคุมโรค

1.3 การสงเคราะห์ สวัสดิการคุณภาพชีวิตและพัฒนาสถาบันครอบครัว

1.4 การพัฒนาการประกอบอาชีพ

2.  ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว
 

2.1 การส่งเสริมการท่องเที่ยว

2.2 บำรุงรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

2.3 การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านการท่องเที่ยว

2.4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อบริการด้านการท่องเที่ยว

3.  ด้านการพัฒนาการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
 

3.1 การพัฒนาแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง

3.2 การส่งเสริมการฝึกอบรมการประกอบอาชีพ

3.3 การส่งเสริมการผลิตสินค้า หนึ่งตำบลหนึ่งผลติภัณฑ์ (OTOP)

4.  ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
 

4.1 การจัดให้มีการบำรุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ำ ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และการก่อสร้างอื่นๆ

4.2 การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

4.3 การแก้ปัญหายาเสพติด การทุจริต คอรัปชั่น

4.4 การสนับสนุน ส่งเสริม และคุ้มครองผู้บริโภค

4.5 การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.6 การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น

4.7 การพัฒนาองคืกรและบุคคลากรในการปฏิบัติหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น